Mấy bác chăm chỉ quá, ngày xa xưa của em chỉ có Game, Game, Game.