Giúp các bạn không phải đánh 1 dãy số dài bằng chữ (thậm chí còn đánh sai thì chết) thì phần mềm này giúp bạn làm việc đó:
Hướng dẫn trong file cài đặt. hoặc đơn giản thôi: bạn chỉ cần coppy dãy số cần đánh bằng chữ và ấn Ctrl+Shift+V thì dãy số đó được thể hiện bằng chữ một cách chính xác.
ví dụ: 123456789
Một trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn, bảy trăm tám mươi chín đồng chẵn.
Link download: http://www.megaupload.com/?d=8K3K77EX

Nhớ cảm ơn nha