Mời các bạn chụp ảnh online (qua webcam hoặc camera) !
Link: http://vnflash.info
Kích thước ảnh: 320 x 240(đủ độ rõ nét của webcam).
Có kèm 1 số khung.
Have fun !