Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 16
 1. #1
  Tham gia
  13-05-2008
  Location
  dalat
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  bai tap ve mang 2 chieu va ma tran day!cuu cuu

  anh chi bay cho em cach lam bai nay voi em sap kiem tra roi
  Viết chương trình thực hiện các thao tác trên các ma trận vuông cấp n. Yêu cầu
  của chương trình là :
  - In ra màn hình menu có các chức năng sau :
  1. Tổng các phần tử cua ma trận
  2. Tích các phần tử của ma trận chia hết cho 3
  3. Hoán vị 2 cột ma trận, in ra ma trận kết quả.
  4. Hoán vị 2 hàng của ma trận - In ra ma trận kết quả.
  5. Xuất ra các giá trị thuộc các đường chéo song song với đường chéo chính.
  6. Xuất ra các giá trị thuộc các đường chéo song song với đường chéo phụ.
  7. Thóat .
  - Nhập một ma trận vuông , muốn thực hiện thao tác nào thì chọn chức năng
  tương ứng của menu .
  giup em nha anh chi
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  30-10-2007
  Bài viết
  159
  Like
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post
  những bài này cơ bản mà dùng vài vòng for chắc ko vấn đề gì cả.
  Chúc bạn thành công

 3. #3
  Tham gia
  26-01-2008
  Bài viết
  359
  Like
  0
  Thanked 3 Times in 3 Posts
  Trong box C/C++ này rất nhiều bài về ma trận, bạn lên tìm lại mà đọc, còn cái menu cũng có trong đây, ghép hai cái lại là ổn.
  http://ddth.com/showthread.php?t=181612
  http://ddth.com/showthread.php?t=184614
  Đây có thấy cái menu mình chưa test qua, chả biết có đúng không, bạn đọc tham khảo rồi sửa đi
  http://ddth.com/showthread.php?t=185745

  À, bạn lên chịu khó lên diễn đàn học tập, đừng lên cứ khi nào thầy giáo cho bài tập thì create một cái tên rồi lên post bài hỏi, như thế kô tốt đâu.

 4. #4
  Tham gia
  20-08-2008
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  lam on tra loi nhanh cho em ,do em sap thi tot nghiep roi

 5. #5
  Tham gia
  30-10-2007
  Bài viết
  159
  Like
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post
  // các vấn đề về ma trận
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<math.h>
  int i,j,k,m,n;
  int a[20][20];b[20][20];
  int c[20][20];
  void nhap (int a[20][20])
  {
  cout<<" Nhap kich co cua ma tran : \n ";
  cout<<" \n Nhap so hang m := "; cin>>m;
  cout<<" \n Nhap so cot n:= ";cin>>n;
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  cout<<" a["<<i+1<<","<<j+1<<" ] := ";
  cin>>a[i][j];
  }
  }
  void hienthi(int a[20][20])
  {
  cout <<"\n Ma Tran Duoc Hien Thi : \n \n";
  for (i=0;i<m;i++)
  {
  for (j=0;j<n;j++)
  cout<<" "<<a[i][j];
  cout<<"\n \n";
  }
  }
  void maxmin( int a[20][20])
  {
  cout<<" \n \nCHUONH TRINH TIM MAX, MIN CUA MA TRAN VA VI TRI TUONG UNG \n \n";
  int max=a[0][0];
  int min=a[0][0];
  for(i=0;i<m;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  {
  if (a[i][j]> max) max=a[i][j];
  if (a[i][j]<min) min=a[i][j];
  }
  cout<<" Max Cua Ma Tran La := "<<max;
  cout<<"\n Min Cua Ma Tran La := "<<min;
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  if (a[i][j]==max)
  cout<<" \n \n Vi Tri Max La Hang Thu "<< i+1<<" va Cot Thu "<<j+1<<" \n";
  if (a[i][j]==min)
  cout<<" \n \n Vi Tri Min La Hang Thu "<< i+1<<" va Cot Thu "<<j+1<<" \n";
  }
  }
  void sapxep( int a[20][20])
  {
  cout<<"\n \n \n Chuong Trinh Xap Xep Lai Ma Tran Theo Chieu Tang Cua Ca Hang Va Cot: \n ";
  int d[100];
  int tg,k=0;
  for (i=0;i<m;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  {
  d[k]=a[i][j];
  k++;
  }
  for (i=0;i<m*n-1;i++)
  for (j=i+1;j<m*n;j++)
  if (d[i] >d[j] )
  {
  tg=d[i];
  d[i]=d[j];
  d[j]=tg;
  }
  cout<<" \n \n Ma Tran Sau Khi Sap Xep : \n ";
  for (i=0;i<m*n;i++)
  {
  if ((i %n==0) && (i>=n))
  cout<<"\n \n ";
  cout<<" "<<d[i];

  }
  }
  void sapxepdongtang(int a[20][20])
  {
  for (i=0;i<m;i++)
  {
  for (j=0;j<n-1;j++)
  for(int k=j+1;k<n;k++)
  if (a[i][j]>a[i][k])
  {
  int tg=a[i][j];
  a[i][j]=a[i][k];
  a[i][k]=tg;
  }
  }
  }
  void sapxepcottang(int a[20][20])
  {
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  for (i=0;i<m-1;i++)
  for (int k=i+1;k<m;k++)
  if(a[i][j]>a[k][j])
  {
  int tg=a[i][j];
  a[i][j]=a[k][j];
  a[k][j]=tg;
  }
  }
  }
  int nto(int t)
  {
  int l;
  if ((t==0) ||(t==1)) return 0;
  for (l=2;l<t/2;l++)
  if (t%l == 0)
  return 0;
  return 1;
  }
  void nguyento (int a[20][20])
  { int tongnt=0;
  cout<<"\n \n \n Cac So Nguyen To Co Trong Ma Tran La : ";
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  if (nto(a[i][j]))
  {
  cout<<" "<<a[i][j];
  tongnt=tongnt+a[i][j];
  }
  }
  cout<<" \n \n Tong Cac So Nguyen To Co Trong Ma Tran La := "<<tongnt;
  cout<<" \n \n";
  }
  int cphuong (int s)
  { int x;
  for( x=0;x<s/2;x++)
  if (x*x==s) return 1;
  return 0;
  }
  void chinhphuong (int a[20][20])
  {
  int tong=0;
  cout <<"\n Cac So Chinh Phuong Trong Ma Tran La := ";
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  if (cphuong(a[i][j]))
  {
  cout<<" "<<a[i][j];
  tong=tong+a[i][j];
  }
  cout<<" \n \n \n Tong Cac So Chinh Phuong La := "<<tong;
  cout<<" \n \n";
  }
  int hhao (int r)
  {
  int y;
  int tu=0;
  for (y=1;y<r;y++)
  {
  if ( r % y==0)
  tu=tu+y;
  }
  if (tu==r) return 1;
  return 0;
  }
  void hoanhao(int a[20][20])
  {
  int tong=0;
  cout<<" \n Cac So Hoan Hao Trong Ma Tran La : = ";
  for(i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  if ( hhao(a[i][j]))
  {
  cout<<" " <<a[i][j];
  tong=tong+a[i][j];
  }
  cout<<" \n Tong Cac So Hoan Hao La := "<<tong;
  cout<<" \n \n";
  }
  void tonghang()
  {
  int th[50];
  cout<<" \n \n Chuong Trinh Tinh Tong Cac Hang Trong Ma Tran :\n";
  for (i=0;i<m;i++)
  {
  th[i]=0;
  for (j=0;j<n;j++)
  th[i]=th[i]+a[i][j];
  cout<<" \n \n Tong Hang Thu " <<i+1<< " la := "<<th[i];
  cout <<"\n";
  }
  }
  void tongcot()
  {
  int tc[50];
  cout<<"\n \n Tong Cac Cot Trong Ma Tran: \n" ;
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  tc[j]=0;
  for (i=0;i<m;i++)
  tc[j]=tc[j]+a[i][j];
  cout<<" \n \n Trong Cot "<<j+1<<" la := "<<tc[j];
  cout<<"\n";
  }
  }
  void tongduongcheochinh(int a[20][20])
  {
  int tdc=0;
  for(i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  if (i==j)
  tdc=tdc+a[i][j];
  cout<<" \n \n Tong Cac So Tren Duong Cheo Chinh La :="<<tdc;
  cout<<" \n \n";
  }
  void tongmatran(int a[20][20],int b[20][20],int c[20][20])
  {
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
  cout<<" \n Tong 2 ma Tran la :";
  hienthi(c);
  }
  void tichmatran(int a[20][20],int b[20][20],int c[20][20])
  {
  int k;
  for(i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  c[i][j]=0;
  for (k=0;k<m;k++)
  c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
  }
  cout<<" \n \n Tich 2 Ma Tran la :";
  hienthi(c);
  }
  void main()
  {
  clrscr();
  nhap(a);
  hienthi(a);
  getch();
  clrscr();
  maxmin(a);
  sapxep(a);
  sapxepdongtang(a);
  cout<<" \n Sap Xep Ma Tran Theo Hang Tang : \n";
  hienthi(a);
  sapxepcottang(a);
  cout<<" \n Sap Xep Ma Tran Theo Cot Tang : \n";
  hienthi(a);
  getch();
  clrscr();
  nguyento(a);
  chinhphuong(a);
  hoanhao(a);
  getch();
  clrscr();
  tonghang();
  tongcot();
  tongduongcheochinh(a);
  getch();
  clrscr();
  cout<<" \n \n Chuong Trinh Tinh Tong & Tich 2 Ma Tran \n \n ";
  cout<<"\n Nhap Ma Tran A ";
  nhap(a);
  cout<<"\n Nhap Ma Tran B ";
  nhap (b);
  tongmatran(a,b,c);
  tichmatran(a,b,c);
  getch();
  clrscr();
  cout<<" Ket Thuc Chuong Trinh Cac Van De Ve Ma Tran \n ";
  cout<<" \n KHOA CNTT_ TRUONG DH THAI NGUYEN \n";
  cout<<" NGUYEN TRONG DUC_ LOP DHCQ K5D ";
  cout<<" \n \n free any key to exit ";
  getch();
  }

 6. #6
  Tham gia
  30-10-2007
  Bài viết
  159
  Like
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post
  // các vấn đề về ma trận
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<math.h>
  int i,j,k,m,n;
  int a[20][20];b[20][20];
  int c[20][20];
  void nhap (int a[20][20])
  {
  cout<<" Nhap kich co cua ma tran : \n ";
  cout<<" \n Nhap so hang m := "; cin>>m;
  cout<<" \n Nhap so cot n:= ";cin>>n;
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  cout<<" a["<<i+1<<","<<j+1<<" ] := ";
  cin>>a[i][j];
  }
  }
  void hienthi(int a[20][20])
  {
  cout <<"\n Ma Tran Duoc Hien Thi : \n \n";
  for (i=0;i<m;i++)
  {
  for (j=0;j<n;j++)
  cout<<" "<<a[i][j];
  cout<<"\n \n";
  }
  }
  void maxmin( int a[20][20])
  {
  cout<<" \n \nCHUONH TRINH TIM MAX, MIN CUA MA TRAN VA VI TRI TUONG UNG \n \n";
  int max=a[0][0];
  int min=a[0][0];
  for(i=0;i<m;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  {
  if (a[i][j]> max) max=a[i][j];
  if (a[i][j]<min) min=a[i][j];
  }
  cout<<" Max Cua Ma Tran La := "<<max;
  cout<<"\n Min Cua Ma Tran La := "<<min;
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  if (a[i][j]==max)
  cout<<" \n \n Vi Tri Max La Hang Thu "<< i+1<<" va Cot Thu "<<j+1<<" \n";
  if (a[i][j]==min)
  cout<<" \n \n Vi Tri Min La Hang Thu "<< i+1<<" va Cot Thu "<<j+1<<" \n";
  }
  }
  void sapxep( int a[20][20])
  {
  cout<<"\n \n \n Chuong Trinh Xap Xep Lai Ma Tran Theo Chieu Tang Cua Ca Hang Va Cot: \n ";
  int d[100];
  int tg,k=0;
  for (i=0;i<m;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  {
  d[k]=a[i][j];
  k++;
  }
  for (i=0;i<m*n-1;i++)
  for (j=i+1;j<m*n;j++)
  if (d[i] >d[j] )
  {
  tg=d[i];
  d[i]=d[j];
  d[j]=tg;
  }
  cout<<" \n \n Ma Tran Sau Khi Sap Xep : \n ";
  for (i=0;i<m*n;i++)
  {
  if ((i %n==0) && (i>=n))
  cout<<"\n \n ";
  cout<<" "<<d[i];

  }
  }
  void sapxepdongtang(int a[20][20])
  {
  for (i=0;i<m;i++)
  {
  for (j=0;j<n-1;j++)
  for(int k=j+1;k<n;k++)
  if (a[i][j]>a[i][k])
  {
  int tg=a[i][j];
  a[i][j]=a[i][k];
  a[i][k]=tg;
  }
  }
  }
  void sapxepcottang(int a[20][20])
  {
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  for (i=0;i<m-1;i++)
  for (int k=i+1;k<m;k++)
  if(a[i][j]>a[k][j])
  {
  int tg=a[i][j];
  a[i][j]=a[k][j];
  a[k][j]=tg;
  }
  }
  }
  int nto(int t)
  {
  int l;
  if ((t==0) ||(t==1)) return 0;
  for (l=2;l<t/2;l++)
  if (t%l == 0)
  return 0;
  return 1;
  }
  void nguyento (int a[20][20])
  { int tongnt=0;
  cout<<"\n \n \n Cac So Nguyen To Co Trong Ma Tran La : ";
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  if (nto(a[i][j]))
  {
  cout<<" "<<a[i][j];
  tongnt=tongnt+a[i][j];
  }
  }
  cout<<" \n \n Tong Cac So Nguyen To Co Trong Ma Tran La := "<<tongnt;
  cout<<" \n \n";
  }
  int cphuong (int s)
  { int x;
  for( x=0;x<s/2;x++)
  if (x*x==s) return 1;
  return 0;
  }
  void chinhphuong (int a[20][20])
  {
  int tong=0;
  cout <<"\n Cac So Chinh Phuong Trong Ma Tran La := ";
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  if (cphuong(a[i][j]))
  {
  cout<<" "<<a[i][j];
  tong=tong+a[i][j];
  }
  cout<<" \n \n \n Tong Cac So Chinh Phuong La := "<<tong;
  cout<<" \n \n";
  }
  int hhao (int r)
  {
  int y;
  int tu=0;
  for (y=1;y<r;y++)
  {
  if ( r % y==0)
  tu=tu+y;
  }
  if (tu==r) return 1;
  return 0;
  }
  void hoanhao(int a[20][20])
  {
  int tong=0;
  cout<<" \n Cac So Hoan Hao Trong Ma Tran La : = ";
  for(i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  if ( hhao(a[i][j]))
  {
  cout<<" " <<a[i][j];
  tong=tong+a[i][j];
  }
  cout<<" \n Tong Cac So Hoan Hao La := "<<tong;
  cout<<" \n \n";
  }
  void tonghang()
  {
  int th[50];
  cout<<" \n \n Chuong Trinh Tinh Tong Cac Hang Trong Ma Tran :\n";
  for (i=0;i<m;i++)
  {
  th[i]=0;
  for (j=0;j<n;j++)
  th[i]=th[i]+a[i][j];
  cout<<" \n \n Tong Hang Thu " <<i+1<< " la := "<<th[i];
  cout <<"\n";
  }
  }
  void tongcot()
  {
  int tc[50];
  cout<<"\n \n Tong Cac Cot Trong Ma Tran: \n" ;
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  tc[j]=0;
  for (i=0;i<m;i++)
  tc[j]=tc[j]+a[i][j];
  cout<<" \n \n Trong Cot "<<j+1<<" la := "<<tc[j];
  cout<<"\n";
  }
  }
  void tongduongcheochinh(int a[20][20])
  {
  int tdc=0;
  for(i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  if (i==j)
  tdc=tdc+a[i][j];
  cout<<" \n \n Tong Cac So Tren Duong Cheo Chinh La :="<<tdc;
  cout<<" \n \n";
  }
  void tongmatran(int a[20][20],int b[20][20],int c[20][20])
  {
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
  cout<<" \n Tong 2 ma Tran la :";
  hienthi(c);
  }
  void tichmatran(int a[20][20],int b[20][20],int c[20][20])
  {
  int k;
  for(i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  c[i][j]=0;
  for (k=0;k<m;k++)
  c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
  }
  cout<<" \n \n Tich 2 Ma Tran la :";
  hienthi(c);
  }
  void main()
  {
  clrscr();
  nhap(a);
  hienthi(a);
  getch();
  clrscr();
  maxmin(a);
  sapxep(a);
  sapxepdongtang(a);
  cout<<" \n Sap Xep Ma Tran Theo Hang Tang : \n";
  hienthi(a);
  sapxepcottang(a);
  cout<<" \n Sap Xep Ma Tran Theo Cot Tang : \n";
  hienthi(a);
  getch();
  clrscr();
  nguyento(a);
  chinhphuong(a);
  hoanhao(a);
  getch();
  clrscr();
  tonghang();
  tongcot();
  tongduongcheochinh(a);
  getch();
  clrscr();
  cout<<" \n \n Chuong Trinh Tinh Tong & Tich 2 Ma Tran \n \n ";
  cout<<"\n Nhap Ma Tran A ";
  nhap(a);
  cout<<"\n Nhap Ma Tran B ";
  nhap (b);
  tongmatran(a,b,c);
  tichmatran(a,b,c);
  getch();
  clrscr();
  cout<<" Ket Thuc Chuong Trinh Cac Van De Ve Ma Tran \n ";
  cout<<" \n KHOA CNTT_ TRUONG DH THAI NGUYEN \n";
  cout<<" NGUYEN TRONG DUC_ LOP DHCQ K5D ";
  cout<<" \n \n any key to exit ";
  getch();
  }

 7. #7
  Tham gia
  30-10-2007
  Bài viết
  159
  Like
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post
  // các vấn đề về ma trận
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<math.h>
  int i,j,k,m,n;
  int a[20][20];b[20][20];
  int c[20][20];
  void nhap (int a[20][20])
  {
  cout<<" Nhap kich co cua ma tran : \n ";
  cout<<" \n Nhap so hang m := "; cin>>m;
  cout<<" \n Nhap so cot n:= ";cin>>n;
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  cout<<" a["<<i+1<<","<<j+1<<" ] := ";
  cin>>a[i][j];
  }
  }
  void hienthi(int a[20][20])
  {
  cout <<"\n Ma Tran Duoc Hien Thi : \n \n";
  for (i=0;i<m;i++)
  {
  for (j=0;j<n;j++)
  cout<<" "<<a[i][j];
  cout<<"\n \n";
  }
  }
  void maxmin( int a[20][20])
  {
  cout<<" \n \nCHUONH TRINH TIM MAX, MIN CUA MA TRAN VA VI TRI TUONG UNG \n \n";
  int max=a[0][0];
  int min=a[0][0];
  for(i=0;i<m;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  {
  if (a[i][j]> max) max=a[i][j];
  if (a[i][j]<min) min=a[i][j];
  }
  cout<<" Max Cua Ma Tran La := "<<max;
  cout<<"\n Min Cua Ma Tran La := "<<min;
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  if (a[i][j]==max)
  cout<<" \n \n Vi Tri Max La Hang Thu "<< i+1<<" va Cot Thu "<<j+1<<" \n";
  if (a[i][j]==min)
  cout<<" \n \n Vi Tri Min La Hang Thu "<< i+1<<" va Cot Thu "<<j+1<<" \n";
  }
  }
  void sapxep( int a[20][20])
  {
  cout<<"\n \n \n Chuong Trinh Xap Xep Lai Ma Tran Theo Chieu Tang Cua Ca Hang Va Cot: \n ";
  int d[100];
  int tg,k=0;
  for (i=0;i<m;i++)
  for(j=0;j<n;j++)
  {
  d[k]=a[i][j];
  k++;
  }
  for (i=0;i<m*n-1;i++)
  for (j=i+1;j<m*n;j++)
  if (d[i] >d[j] )
  {
  tg=d[i];
  d[i]=d[j];
  d[j]=tg;
  }
  cout<<" \n \n Ma Tran Sau Khi Sap Xep : \n ";
  for (i=0;i<m*n;i++)
  {
  if ((i %n==0) && (i>=n))
  cout<<"\n \n ";
  cout<<" "<<d[i];

  }
  }
  void sapxepdongtang(int a[20][20])
  {
  for (i=0;i<m;i++)
  {
  for (j=0;j<n-1;j++)
  for(int k=j+1;k<n;k++)
  if (a[i][j]>a[i][k])
  {
  int tg=a[i][j];
  a[i][j]=a[i][k];
  a[i][k]=tg;
  }
  }
  }
  void sapxepcottang(int a[20][20])
  {
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  for (i=0;i<m-1;i++)
  for (int k=i+1;k<m;k++)
  if(a[i][j]>a[k][j])
  {
  int tg=a[i][j];
  a[i][j]=a[k][j];
  a[k][j]=tg;
  }
  }
  }
  int nto(int t)
  {
  int l;
  if ((t==0) ||(t==1)) return 0;
  for (l=2;l<t/2;l++)
  if (t%l == 0)
  return 0;
  return 1;
  }
  void nguyento (int a[20][20])
  { int tongnt=0;
  cout<<"\n \n \n Cac So Nguyen To Co Trong Ma Tran La : ";
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  if (nto(a[i][j]))
  {
  cout<<" "<<a[i][j];
  tongnt=tongnt+a[i][j];
  }
  }
  cout<<" \n \n Tong Cac So Nguyen To Co Trong Ma Tran La := "<<tongnt;
  cout<<" \n \n";
  }
  int cphuong (int s)
  { int x;
  for( x=0;x<s/2;x++)
  if (x*x==s) return 1;
  return 0;
  }
  void chinhphuong (int a[20][20])
  {
  int tong=0;
  cout <<"\n Cac So Chinh Phuong Trong Ma Tran La := ";
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  if (cphuong(a[i][j]))
  {
  cout<<" "<<a[i][j];
  tong=tong+a[i][j];
  }
  cout<<" \n \n \n Tong Cac So Chinh Phuong La := "<<tong;
  cout<<" \n \n";
  }
  int hhao (int r)
  {
  int y;
  int tu=0;
  for (y=1;y<r;y++)
  {
  if ( r % y==0)
  tu=tu+y;
  }
  if (tu==r) return 1;
  return 0;
  }
  void hoanhao(int a[20][20])
  {
  int tong=0;
  cout<<" \n Cac So Hoan Hao Trong Ma Tran La : = ";
  for(i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  if ( hhao(a[i][j]))
  {
  cout<<" " <<a[i][j];
  tong=tong+a[i][j];
  }
  cout<<" \n Tong Cac So Hoan Hao La := "<<tong;
  cout<<" \n \n";
  }
  void tonghang()
  {
  int th[50];
  cout<<" \n \n Chuong Trinh Tinh Tong Cac Hang Trong Ma Tran :\n";
  for (i=0;i<m;i++)
  {
  th[i]=0;
  for (j=0;j<n;j++)
  th[i]=th[i]+a[i][j];
  cout<<" \n \n Tong Hang Thu " <<i+1<< " la := "<<th[i];
  cout <<"\n";
  }
  }
  void tongcot()
  {
  int tc[50];
  cout<<"\n \n Tong Cac Cot Trong Ma Tran: \n" ;
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  tc[j]=0;
  for (i=0;i<m;i++)
  tc[j]=tc[j]+a[i][j];
  cout<<" \n \n Trong Cot "<<j+1<<" la := "<<tc[j];
  cout<<"\n";
  }
  }
  void tongduongcheochinh(int a[20][20])
  {
  int tdc=0;
  for(i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  if (i==j)
  tdc=tdc+a[i][j];
  cout<<" \n \n Tong Cac So Tren Duong Cheo Chinh La :="<<tdc;
  cout<<" \n \n";
  }
  void tongmatran(int a[20][20],int b[20][20],int c[20][20])
  {
  for (i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
  cout<<" \n Tong 2 ma Tran la :";
  hienthi(c);
  }
  void tichmatran(int a[20][20],int b[20][20],int c[20][20])
  {
  int k;
  for(i=0;i<m;i++)
  for (j=0;j<n;j++)
  {
  c[i][j]=0;
  for (k=0;k<m;k++)
  c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
  }
  cout<<" \n \n Tich 2 Ma Tran la :";
  hienthi(c);
  }
  void main()
  {
  clrscr();
  nhap(a);
  hienthi(a);
  getch();
  clrscr();
  maxmin(a);
  sapxep(a);
  sapxepdongtang(a);
  cout<<" \n Sap Xep Ma Tran Theo Hang Tang : \n";
  hienthi(a);
  sapxepcottang(a);
  cout<<" \n Sap Xep Ma Tran Theo Cot Tang : \n";
  hienthi(a);
  getch();
  clrscr();
  nguyento(a);
  chinhphuong(a);
  hoanhao(a);
  getch();
  clrscr();
  tonghang();
  tongcot();
  tongduongcheochinh(a);
  getch();
  clrscr();
  cout<<" \n \n Chuong Trinh Tinh Tong & Tich 2 Ma Tran \n \n ";
  cout<<"\n Nhap Ma Tran A ";
  nhap(a);
  cout<<"\n Nhap Ma Tran B ";
  nhap (b);
  tongmatran(a,b,c);
  tichmatran(a,b,c);
  getch();
  clrscr();
  cout<<" Ket Thuc Chuong Trinh Cac Van De Ve Ma Tran \n ";
  cout<<" \n KHOA CNTT_ TRUONG DH THAI NGUYEN \n";
  cout<<" NGUYEN TRONG DUC_ LOP DHCQ K5D ";
  cout<<" \n \n any key to exit ";
  getch();
  }

 8. #8
  Tham gia
  26-08-2008
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Cảm ơn bạn gameonline nhiều

 9. #9
  Tham gia
  16-11-2009
  Bài viết
  2
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  jup em voi tuan toi nop bai rui
  nhap day so nguyen (n<100) tim va in ra 1 doan con tang dai nhat

 10. #10
  Tham gia
  20-11-2009
  Bài viết
  3
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Giup' minh bai toan' nay voi ...!!!
  cho dãy a(a1, a2,a3,....,an) và b(b1,b2,b3......,n)viết chương trình thực hiện các công việc sau :
  nhập vào hai dãy trên sau đó gộp hai dãy theo thứ tự xen kẽ nhau.
  thực hiện các công việc xóa các phần tử giống nhau trên hai dãy vừa gộp và in ra man hinh.
  thank you very must !!
  minh sap nop bai roi nhung ko biet lam! giup minh voi !!!
  ngay 2/12 nay` minh nop roi cuu voi...!!!

  [=========> Bổ sung bài viết <=========]

  minh can gap lam!! giup minh voi nhe cac ban!
  Được sửa bởi tua5 lúc 12:05 ngày 27-11-2009 Reason: Bổ sung bài viết

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •