Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3

Chủ đề: Mã Màu 0x09506 .....

 1. #1
  Tham gia
  10-11-2007
  Bài viết
  380
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Rất hay ! Mã Màu 0x09506 .....

  aliceblue = 0x00FFF8F0, // RGB(0xF0, 0xF8, 0xFF)
  antiquewhite = 0x00D7EBFA, // RGB(0xFA, 0xEB, 0xD7)
  aqua = 0x00FFFF00, // RGB(0x00, 0xFF, 0xFF)
  aquamarine = 0x00D4FF7F, // RGB(0x7F, 0xFF, 0xD4)
  azure = 0x00FFFFF0, // RGB(0xF0, 0xFF, 0xFF)
  beige = 0x00DCF5F5, // RGB(0xF5, 0xF5, 0xDC)
  bisque = 0x00C4E4FF, // RGB(0xFF, 0xE4, 0xC4)
  black = 0x00000000, // RGB(0x00, 0x00, 0x00)
  blanchedalmond = 0x00CDEBFF, // RGB(0xFF, 0xEB, 0xCD)
  blue = 0x00FF0000, // RGB(0x00, 0x00, 0xFF)
  blueviolet = 0x00E22B8A, // RGB(0x8A, 0x2B, 0xE2)
  brown = 0x002A2AA5, // RGB(0xA5, 0x2A, 0x2A)
  burlywood = 0x0087B8DE, // RGB(0xDE, 0xB8, 0x87)
  cadetblue = 0x00A09E5F, // RGB(0x5F, 0x9E, 0xA0)
  chartreuse = 0x0000FF7F, // RGB(0x7F, 0xFF, 0x00)
  chocolate = 0x001E69D2, // RGB(0xD2, 0x69, 0x1E)
  coral = 0x00507FFF, // RGB(0xFF, 0x7F, 0x50)
  cornflower = 0x00ED9564, // RGB(0x64, 0x95, 0xED)
  cornsilk = 0x00DCF8FF, // RGB(0xFF, 0xF8, 0xDC)
  crimson = 0x003C14DC, // RGB(0xDC, 0x14, 0x3C)
  cyan = 0x00FFFF00, // RGB(0x00, 0xFF, 0xFF)
  darkblue = 0x008B0000, // RGB(0x00, 0x00, 0x8B)
  darkcyan = 0x008B8B00, // RGB(0x00, 0x8B, 0x8B)
  darkgoldenrod = 0x000B86B8, // RGB(0xB8, 0x86, 0x0B)
  darkgray = 0x00A9A9A9, // RGB(0xA9, 0xA9, 0xA9)
  darkgreen = 0x00006400, // RGB(0x00, 0x64, 0x00)
  darkkhaki = 0x006BB7BD, // RGB(0xBD, 0xB7, 0x6B)
  darkmagenta = 0x008B008B, // RGB(0x8B, 0x00, 0x8B)
  darkolivegreen = 0x002F6B55, // RGB(0x55, 0x6B, 0x2F)
  darkorange = 0x00008CFF, // RGB(0xFF, 0x8C, 0x00)
  darkorchid = 0x00CC3299, // RGB(0x99, 0x32, 0xCC)
  darkred = 0x0000008B, // RGB(0x8B, 0x00, 0x00)
  darksalmon = 0x007A96E9, // RGB(0xE9, 0x96, 0x7A)
  darkseagreen = 0x008BBC8F, // RGB(0x8F, 0xBC, 0x8B)
  darkslateblue = 0x008B3D48, // RGB(0x48, 0x3D, 0x8B)
  darkslategray = 0x004F4F2F, // RGB(0x2F, 0x4F, 0x4F)
  darkturquoise = 0x00D1CE00, // RGB(0x00, 0xCE, 0xD1)
  darkviolet = 0x00D30094, // RGB(0x94, 0x00, 0xD3)
  deeppink = 0x009314FF, // RGB(0xFF, 0x14, 0x93)
  deepskyblue = 0x00FFBF00, // RGB(0x00, 0xBF, 0xFF)
  dimgray = 0x00696969, // RGB(0x69, 0x69, 0x69)
  dodgerblue = 0x00FF901E, // RGB(0x1E, 0x90, 0xFF)
  firebrick = 0x002222B2, // RGB(0xB2, 0x22, 0x22)
  floralwhite = 0x00F0FAFF, // RGB(0xFF, 0xFA, 0xF0)
  forestgreen = 0x00228B22, // RGB(0x22, 0x8B, 0x22)
  fuchsia = 0x00FF00FF, // RGB(0xFF, 0x00, 0xFF)
  gainsboro = 0x00DCDCDC, // RGB(0xDC, 0xDC, 0xDC)
  ghostwhite = 0x00FFF8F8, // RGB(0xF8, 0xF8, 0xFF)
  gold = 0x0000D7FF, // RGB(0xFF, 0xD7, 0x00)
  goldenrod = 0x0020A5DA, // RGB(0xDA, 0xA5, 0x20)
  gray = 0x00808080, // RGB(0x80, 0x80, 0x80)
  green = 0x00008000, // RGB(0x00, 0x80, 0x00)
  greenyellow = 0x002FFFAD, // RGB(0xAD, 0xFF, 0x2F)
  honeydew = 0x00F0FFF0, // RGB(0xF0, 0xFF, 0xF0)
  hotpink = 0x00B469FF, // RGB(0xFF, 0x69, 0xB4)
  indianred = 0x005C5CCD, // RGB(0xCD, 0x5C, 0x5C)
  indigo = 0x0082004B, // RGB(0x4B, 0x00, 0x82)
  ivory = 0x00F0FFFF, // RGB(0xFF, 0xFF, 0xF0)
  khaki = 0x008CE6F0, // RGB(0xF0, 0xE6, 0x8C)
  lavender = 0x00FAE6E6, // RGB(0xE6, 0xE6, 0xFA)
  lavenderblush = 0x00F5F0FF, // RGB(0xFF, 0xF0, 0xF5)
  lawngreen = 0x0000FC7C, // RGB(0x7C, 0xFC, 0x00)
  lemonchiffon = 0x00CDFAFF, // RGB(0xFF, 0xFA, 0xCD)
  lightblue = 0x00E6D8AD, // RGB(0xAD, 0xD8, 0xE6)
  lightcoral = 0x008080F0, // RGB(0xF0, 0x80, 0x80)
  lightcyan = 0x00FFFFE0, // RGB(0xE0, 0xFF, 0xFF)
  lightgoldenrodyellow = 0x00D2FAFA, // RGB(0xFA, 0xFA, 0xD2)
  lightgreen = 0x0090EE90, // RGB(0x90, 0xEE, 0x90)
  lightgrey = 0x00D3D3D3, // RGB(0xD3, 0xD3, 0xD3)
  lightpink = 0x00C1B6FF, // RGB(0xFF, 0xB6, 0xC1)
  lightsalmon = 0x007AA0FF, // RGB(0xFF, 0xA0, 0x7A)
  lightseagreen = 0x00AAB220, // RGB(0x20, 0xB2, 0xAA)
  lightskyblue = 0x00FACE87, // RGB(0x87, 0xCE, 0xFA)
  lightslategray = 0x00998877, // RGB(0x77, 0x88, 0x99)
  lightsteelblue = 0x00DEC4B0, // RGB(0xB0, 0xC4, 0xDE)
  lightyellow = 0x00E0FFFF, // RGB(0xFF, 0xFF, 0xE0)
  lime = 0x0000FF00, // RGB(0x00, 0xFF, 0x00)
  limegreen = 0x0032CD32, // RGB(0x32, 0xCD, 0x32)
  linen = 0x00E6F0FA, // RGB(0xFA, 0xF0, 0xE6)
  magenta = 0x00FF00FF, // RGB(0xFF, 0x00, 0xFF)
  maroon = 0x00000080, // RGB(0x80, 0x00, 0x00)
  mediumaquamarine = 0x00AACD66, // RGB(0x66, 0xCD, 0xAA)
  mediumblue = 0x00CD0000, // RGB(0x00, 0x00, 0xCD)
  mediumorchid = 0x00D355BA, // RGB(0xBA, 0x55, 0xD3)
  mediumpurple = 0x00DB7093, // RGB(0x93, 0x70, 0xDB)
  mediumseagreen = 0x0071B33C, // RGB(0x3C, 0xB3, 0x71)
  mediumslateblue = 0x00EE687B, // RGB(0x7B, 0x68, 0xEE)
  mediumspringgreen = 0x009AFA00, // RGB(0x00, 0xFA, 0x9A)
  mediumturquoise = 0x00CCD148, // RGB(0x48, 0xD1, 0xCC)
  mediumvioletred = 0x008515C7, // RGB(0xC7, 0x15, 0x85)
  midnightblue = 0x00701919, // RGB(0x19, 0x19, 0x70)
  mintcream = 0x00FAFFF5, // RGB(0xF5, 0xFF, 0xFA)
  mistyrose = 0x00E1E4FF, // RGB(0xFF, 0xE4, 0xE1)
  moccasin = 0x00B5E4FF, // RGB(0xFF, 0xE4, 0xB5)
  navajowhite = 0x00ADDEFF, // RGB(0xFF, 0xDE, 0xAD)
  navy = 0x00800000, // RGB(0x00, 0x00, 0x80)
  oldlace = 0x00E6F5FD, // RGB(0xFD, 0xF5, 0xE6)
  olive = 0x00008080, // RGB(0x80, 0x80, 0x00)
  olivedrab = 0x00238E6B, // RGB(0x6B, 0x8E, 0x23)
  orange = 0x0000A5FF, // RGB(0xFF, 0xA5, 0x00)
  orangered = 0x000045FF, // RGB(0xFF, 0x45, 0x00)
  orchid = 0x00D670DA, // RGB(0xDA, 0x70, 0xD6)
  palegoldenrod = 0x00AAE8EE, // RGB(0xEE, 0xE8, 0xAA)
  palegreen = 0x0098FB98, // RGB(0x98, 0xFB, 0x98)
  paleturquoise = 0x00EEEEAF, // RGB(0xAF, 0xEE, 0xEE)
  palevioletred = 0x009370DB, // RGB(0xDB, 0x70, 0x93)
  papayawhip = 0x00D5EFFF, // RGB(0xFF, 0xEF, 0xD5)
  peachpuff = 0x00B9DAFF, // RGB(0xFF, 0xDA, 0xB9)
  peru = 0x003F85CD, // RGB(0xCD, 0x85, 0x3F)
  pink = 0x00CBC0FF, // RGB(0xFF, 0xC0, 0xCB)
  plum = 0x00DDA0DD, // RGB(0xDD, 0xA0, 0xDD)
  powderblue = 0x00E6E0B0, // RGB(0xB0, 0xE0, 0xE6)
  purple = 0x00800080, // RGB(0x80, 0x00, 0x80)
  red = 0x000000FF, // RGB(0xFF, 0x00, 0x00)
  rosybrown = 0x008F8FBC, // RGB(0xBC, 0x8F, 0x8F)
  royalblue = 0x00E16941, // RGB(0x41, 0x69, 0xE1)
  dlebrown = 0x0013458B, // RGB(0x8B, 0x45, 0x13)
  salmon = 0x007280FA, // RGB(0xFA, 0x80, 0x72)
  sandybrown = 0x0060A4F4, // RGB(0xF4, 0xA4, 0x60)
  seagreen = 0x00578B2E, // RGB(0x2E, 0x8B, 0x57)
  seashell = 0x00EEF5FF, // RGB(0xFF, 0xF5, 0xEE)
  sienna = 0x002D52A0, // RGB(0xA0, 0x52, 0x2D)
  silver = 0x00C0C0C0, // RGB(0xC0, 0xC0, 0xC0)
  skyblue = 0x00EBCE87, // RGB(0x87, 0xCE, 0xEB)
  slateblue = 0x00CD5A6A, // RGB(0x6A, 0x5A, 0xCD)
  slategray = 0x00908070, // RGB(0x70, 0x80, 0x90)
  snow = 0x00FAFAFF, // RGB(0xFF, 0xFA, 0xFA)
  springgreen = 0x007FFF00, // RGB(0x00, 0xFF, 0x7F)
  steelblue = 0x00B48246, // RGB(0x46, 0x82, 0xB4)
  tan = 0x008CB4D2, // RGB(0xD2, 0xB4, 0x8C)
  teal = 0x00808000, // RGB(0x00, 0x80, 0x80)
  thistle = 0x00D8BFD8, // RGB(0xD8, 0xBF, 0xD8)
  tomato = 0x004763FF, // RGB(0xFF, 0x63, 0x47)
  turquoise = 0x00D0E040, // RGB(0x40, 0xE0, 0xD0)
  violet = 0x00EE82EE, // RGB(0xEE, 0x82, 0xEE)
  wheat = 0x00B3DEF5, // RGB(0xF5, 0xDE, 0xB3)
  white = 0x00FFFFFF, // RGB(0xFF, 0xFF, 0xFF)
  whitesmoke = 0x00F5F5F5, // RGB(0xF5, 0xF5, 0xF5)
  yellow = 0x0000FFFF, // RGB(0xFF, 0xFF, 0x00)
  yellowgreen = 0x0032CD9A, // RGB(0x9A, 0xCD, 0x32)
  Quá trời màu thế nhưng chã có Mã trông suốt thì phải . Bác nào biết mã màu trong suốt chỉ dùm
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  16-07-2004
  Bài viết
  662
  Like
  0
  Thanked 3 Times in 3 Posts
  làm gì có chuyện mã màu trong suốt , hiệu ứng blend được thực hiện bằng cách nhân mỗi màu theo 1 tỉ lệ phần trăm rồi cộng lại

 3. #3
  Tham gia
  09-02-2008
  Bài viết
  27
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Hay quá đi à , cám ơn bác đã chia sẻ ^^ ! Năm mới dồi dào sức khỏe nghe bác hai hì hì !

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •