Các bác seo US, UK , CA.. thê nào vậy.. Site em content nội dung gồm Eng với Nhật mà traffic lại toàn Indo với VN là nhiều chán ghê.