Lớn thì bán lớn,bé bán bé.Siêu thị nhóc ra nhưng tạp hóa vẫn sống mà bạn