Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 6
 1. #1
  Tham gia
  23-06-2007
  Bài viết
  4
  Like
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Câu hỏi, cần giúp đỡ Phím tắt trong Illustrator

  Em đang fải vất vả với môn Illustrator, em thao tác rất chậm, hôm nay xin các bác share giúp em file toàn là những phím tắt trong Illustrator. cảm ơn các bác nhiều.
  Quote Quote

 2. #2
  Tham gia
  03-06-2006
  Bài viết
  46
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  AI:
  Edit - Keyboard shortcuts
  Export text rồi in ra từ từ xem bạn nhé

 3. #3
  Tham gia
  22-07-2002
  Location
  hồ chí minh
  Bài viết
  1,515
  Like
  3
  Thanked 5 Times in 4 Posts
  Ai giúp mình với mình cũng thích Illustrator , ai share giúp mình phần phím tắc nha. Cám ơn bà con nhiều

 4. #4
  Tham gia
  18-08-2005
  Location
  Montclair
  Bài viết
  8,669
  Like
  17
  Thanked 1,416 Times in 573 Posts
  Người bạn Google nhắn rằng:

  Selecting and Moving
  To access Selection or Direction Selection tool (whichever was used last) at any time Control
  To switch between Selection and Direct Selection tools Ctrl-Alt-Tab
  To switch between Direct Selection and Group Selection Alt-click tool
  To make copy while dragging Alt
  To add to a selection Shift
  Move Selection Any arrow key
  Lock selected artwork Ctrl-2
  Lock all deselected artwork Ctrl-Alt-Shift-2
  Unlock all artwork Ctrl-Alt-2
  Hide all deselected artwork Ctrl-Alt-Shift-3
  Show all artwork Ctrl-Alt-3
  Path Editing
  Join and Average at same time Ctrl-Alt-Shift-J
  Convert Anchor Point tool from Pen tool Alt
  Switch between Add Anchor Point and Delete Anchor Point tools Alt
  Add Anchor Point tool from Scissors tool Alt
  Move anchor point while drawing with Pen tool Spacebar
  Create closed path with Pencil or Paintbrush tool when finished drawing, hold Alt and release mouse
  Connect to an open (& selected) path with Pencil Ctrl-drag
  Painting and Transforming
  Temporarily Switch from Live Paint Bucket to Eyedropper Alt
  Samples intermediate color from gradient, picture, etc. with eyedropper Shift
  Sets center point and shows dialog Alt-click with Tool
  Duplicates and transforms selection Alt-drag
  Transform pattern without transforming object ~(tilde)-drag
  Scale proportionally with Selection tool Shift-drag bounding box
  Scale from center with Selection tool Alt-drag bounding box
  Move mesh point along path with Mesh tool Shift-drag
  Add mesh point with Mesh tool without changing color Shift-click
  Remove mesh point with Mesh tool Alt-click
  Shapes (while drawing)
  Draw from center Alt
  Draw from center with dialog Alt-click
  Constrain proportion Shift
  Constrain orientation of polygons, stars, spirals Shift
  Move object while drawing Spacebar
  Add/subtract sides, points, spiral segments Up or Down Arrow
  Decrease inner radius Ctrl
  Create continuous duplicates along mouse movement hold ~ while dragging
  Viewing & Guides
  Get Hand Tool (while NOT editing Type) Spacebar
  Get Hand tool
  (while editing Type) Hold Control, then Space. (This will show the Zoom tool). Let go of Control so you see the Hand tool and immediately start dragging the mouse so you don’t end up typing spaces. Be sure to let go of the Spacebar while dragging so you again don’t type more spaces.
  Zoom In Tool Ctrl-Spacebar
  Zoom Out Tool Ctrl-Alt-Spacebar
  Zoom In to exact size Ctrl-Spacebar-drag
  Hide/Show all tools and palettes Tab
  Hide/Show all palettes except toolbox Shift-Tab
  Switch between horizontal/vertical guide hold Alt while dragging out a new guide
  Release Guide (turns it into a regular path) Shift-Ctrl-double-click
  Type
  Decrease/Increase type size Ctrl-Shift-< or >
  Decrease/Increase leading Alt arrow up or down
  Decrease/Increase kerning/tracking Alt arrow left or right
  Kerning/tracking x 5 Ctrl-Alt arrow left or right
  Decrease/Increase baseline shift Shift-Alt arrow down or up
  Baseline shift x 5 Ctrl-Alt-Shift arrow down or up
  Align type left, right, center Ctrl-Shift-L, R, C
  Justify type Ctrl-Shift-J
  Justify last line Ctrl-Shift-F
  Reset horizontal/vertical scale to 100% Ctrl-Shift-X
  Reset kerning or tracking to 0 Ctrl-Alt-Q
  Palette Shortcuts/Function Keys
  Show/Hide Brushes F5
  Show/Hide Color F6
  Show/Hide Layers F7
  Show/Hide Info F8
  Show/Hide Gradient Ctrl-F9
  Show/Hide Stroke Ctrl-F10
  Show/Hide Attributes Ctrl-F11
  Revert file F12
  Show/Hide Graphic Styles Shift-F5
  Show/Hide Appearance Shift-F6
  Show/Hide Align Shift-F7
  Show/Hide Transform Shift-F8
  Show/Hide Pathfinder Shift-Ctrl-F9
  Show/Hide Transparency Shift-Ctrl-F10
  Show/Hide Symbols Shift-Ctrl-F11
  Layers Palette Shortcuts
  Toggle layer between Preview/Outline mode Ctrl-click on eye
  Show layer while turningoff all others Alt-click on eye
  Select all items on layer Alt-click layer name
  Copy selected item to different layer Alt-drag selection square in Layers palette
  To create the new layer at the top of list Ctrl-click
  To create the new layer below selected layer Ctrl-Alt-click
  Color Palette Shortcuts
  Saturate/Desaturate current color Shift-drag color slider
  Change Color Mode Shift-click color bar
  Select compliment of current color Ctrl-click color bar
  Swatches Palette Shortcuts
  Replace a swatch with another Alt-drag new swatch over old
  Misc.
  (In any palette) Apply a value, but keep value highlighted in palette Shift-Return
  Tools
  V Selection
  A Direct Selection
  Y Magic Wand
  Q Lasso
  P Pen
  + Add Anchor point
  - Delete Anchor point
  Shift-C Convert Anchor point
  T Type
  \ Line Segment
  M Rectangle
  L Ellipse
  B Paintbrush
  N Pencil
  R Rotate
  O Reflect
  S Scale
  Shift-R Warp
  E Free Transform
  Shift-S Symbol Sprayer
  J Column Graph
  U Mesh
  G Gradient
  I Eyedropper
  W Blend
  K Live Paint Bucket
  Shift-L Live Paint Selection
  Shift-K Slice
  C Scissors
  H Hand
  Z Zoom
  X Toggle between Fill & Stroke
  Shift-X Swap Fill & Stroke
  D Default Fill & Stroke (white fill/black stroke)
  < Fill or Stroke w/Color
  > Fill or Stroke w/Gradient
  / Fill or Stroke w/None
  F Cycle through Screen Modes
  Double-click tools to bring up options.
  Press CAPS LOCK to change tool pointer to cross hair.
  Hold down Shift to constrain movement to 45°, 90°, 135°, or 180°.

  Tham khảo:
  http://www.nobledesktop.com/shortcut...torcs2-pc.html

 5. #5
  Tham gia
  06-12-2008
  Bài viết
  3
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Hi! minh cung dang hoc Illustrator ne. Cung thao tac rat cham, tinh nho cac ban chi them bi kip mon nay do.
  Co gi hay thi chi cho minh nha!

 6. #6
  Tham gia
  30-09-2009
  Bài viết
  1
  Like
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Thông tin minh dich lai rui ne ai co nhu cau cu xem nhe

  Lựa chọn và Di chuyển
  Để truy cập chọn hoặc công cụ Lựa chọn Hướng (tên đã được sử dụng cuối) bất kỳ lúc nào kiểm soát
  Để chuyển đổi giữa các lựa chọn và các công cụ lựa chọn trực tiếp Ctrl-Alt-Tab
  Để chuyển đổi giữa các lựa chọn trực tiếp và tập đoàn chọn Alt-nhấp vào công cụ
  Để làm sao trong khi kéo Alt
  Để thêm vào một lựa chọn Shift
  Bất kỳ lựa chọn di chuyển phím mũi tên
  Khóa chọn ảnh nghệ thuật Ctrl-2
  Khóa tất cả các tác phẩm nghệ thuật bỏ Ctrl-Alt-Shift-2
  Mở khóa tất cả các tác phẩm nghệ thuật Ctrl-Alt-2
  Ẩn tất cả các tác phẩm nghệ thuật bỏ Ctrl-Alt-Shift-3
  Hiển thị tất cả các tác phẩm nghệ thuật Ctrl-Alt-3
  Chỉnh sửa đường dẫn
  Tham gia và trung bình tại cùng một thời điểm hợp phím Ctrl-Alt-Shift-J
  Neo điểm công cụ chuyển đổi từ công cụ Bút Alt
  Chuyển đổi giữa các Địa điểm và Xóa Neo Neo điểm cụ Alt
  Thêm Anchor điểm công cụ từ kéo công cụ Alt
  Di chuyển điểm neo trong khi vẽ với công cụ Pen Spacebar
  Tạo đường dẫn khép kín với Bút chì hoặc công cụ Paintbrush khi hoàn thành bản vẽ, giữ phím Alt và thả chuột
  Kết nối với một mở (& chọn) con đường với Bút chì Ctrl-kéo
  Vẽ tranh và việc chuyển
  Tạm thời Chuyển từ Live Paint Bucket để Eyedropper Alt
  Mẫu trung gian màu sắc từ gradient, hình ảnh, vv với eyedropper Shift
  Tập trung tâm điểm và hiển thị hộp thoại Alt-click với Công cụ
  Trùng lặp và biến đổi lựa chọn Alt-kéo
  Biến đổi mô hình mà không cần chuyển đổi đối tượng (dấu ngã)-~ kéo
  Quy mô tương ứng với công cụ Selection Shift-kéo bounding hộp
  Quy mô từ trung tâm với công cụ Selection Alt-kéo bounding hộp
  Di chuyển lưới điểm dọc theo con đường với Shift công cụ Mesh-kéo
  Thêm lưới điểm với công cụ Mesh mà không thay đổi màu sắc Shift nhấp chuột
  Hủy bỏ lưới điểm với công cụ Mesh Alt-click
  Hình dạng (trong khi vẽ)
  Rút ra từ trung tâm Alt
  Rút ra từ trung tâm với hộp thoại Alt-nhấp chuột
  Hạn chế tỷ lệ Shift
  Ép định hướng của đa giác, sao, xoắn ốc Shift
  Di chuyển đối tượng trong khi vẽ Spacebar
  Thêm / trừ bên, điểm, xoắn ốc phân đoạn Up or Down Arrow
  Giảm bán kính bên trong Ctrl
  Tạo bản sao liên tục theo phong trào giữ chuột ~ trong khi kéo
  Xem & Guides
  Get Hand Tool (trong khi không chỉnh sửa Type) Spacebar
  Nhận công cụ cầm tay
  (trong khi chỉnh sửa Type) Giữ Control, sau đó không gian. (Điều này sẽ cho thấy công cụ Zoom). Buông điều khiển để bạn xem công cụ cầm tay và ngay lập tức bắt đầu kéo chuột để bạn không kết thúc lên không gian đánh máy. Hãy chắc chắn để cho đi của Spacebar trong khi kéo để bạn một lần nữa không gõ không gian nhiều hơn nữa.
  Phóng to Tool Ctrl-Spacebar
  Zoom Out Tool Ctrl-Alt-Spacebar
  Phóng to để chính xác kích thước Ctrl-Spacebar-kéo
  Ẩn / Hiển thị tất cả các công cụ và bảng màu Tab
  Ẩn / Hiển thị tất cả các bảng, ngoại trừ hộp công cụ Shift-Tab
  Chuyển đổi giữa các tài liệu hướng dẫn ngang dọc / giữ phím Alt trong khi kéo ra một hướng dẫn mới
  Hướng dẫn phát hành (lần lượt nó vào một đường dẫn thường xuyên) Shift-Ctrl-double-click vào
  Loại
  Giảm / tăng loại kích thước Ctrl-Shift-<hoặc>
  Giảm / tăng hàng đầu Alt mũi tên lên hoặc xuống
  Giảm / tăng kerning / theo dõi Alt mũi tên trái hoặc phải
  Kerning / theo dõi x 5 Ctrl-Alt mũi tên trái hoặc phải
  Giảm / tăng Shift chuyển baseline-Alt mũi tên xuống hoặc lên
  Baseline chuyển x 5 Ctrl-Alt-Shift mũi tên xuống hoặc lên
  Căn loại trái, phải, trung tâm Ctrl-Shift-L, R, C
  Căn kiểu Ctrl-Shift-J
  Căn cuối dòng Ctrl-Shift-F
  Đặt lại ngang / dọc quy mô đến 100% Ctrl-Shift-X
  Đặt lại kerning hoặc theo dõi đến 0 Ctrl-Alt-Q
  Bảng phím tắt / Chức năng Keys
  Show / Hide Brushes F5
  Hiện / Ẩn màu F6
  Show / Hide Layer F7
  Hiện / Ẩn Thông tin F8
  Hiện / Ẩn Gradient Ctrl-F9
  Hiện / Ẩn Stroke Ctrl-F10
  Hiện / Ẩn thuộc tính Ctrl-F11
  Hoàn nguyên tập tin F12
  Hiện / Ẩn Graphic Styles Shift-F5
  Hiện / Ẩn Appearance Shift-F6
  Hiện / Ẩn Căn Shift-F7
  Hiện / Ẩn Transform Shift-F8
  Hiện / Ẩn Pathfinder Shift-Ctrl-F9
  Hiện / Ẩn bạch Shift-Ctrl-F10
  Hiện / Ẩn Biểu tượng Shift-Ctrl-F11
  Layer Palette Shortcuts
  Chuyển đổi giữa các lớp Xem trước / Outline chế độ Ctrl-click vào mắt
  Hiển thị các lớp trong khi tất cả những người khác turningoff Alt-click vào mắt
  Chọn tất cả các bài trên lớp Alt-nhấp vào tên lớp
  Copy chọn mục để Alt-vuông lớp khác nhau trong lựa chọn kéo Layer Palette
  Để tạo các lớp mới ở đầu danh sách Ctrl-click
  Để tạo các lớp mới bên dưới lớp chọn Ctrl-Alt-nhấp chuột
  Bảng màu Shortcuts
  Thấm vào trong / Desaturate hiện màu sắc màu Shift-kéo thanh trượt
  Thay đổi chế độ màu Shift nhấp chuột màu bar
  Chọn khen của màu hiện tại Ctrl-bấm vào thanh màu sắc
  Swatches Palette Shortcuts
  Thay thế một swatch với một phím Alt-kéo swatch mới hơn cũ
  Misc.
  (Trong bảng có) Áp dụng một giá trị, nhưng giữ giá trị nhấn mạnh trong bảng Shift-Quay trở lại
  Các dụng cụ
  V Selection
  Một lựa chọn trực tiếp
  Y Magic Wand
  Hỏi Lasso
  P Bút
  + Thêm Neo điểm
  - Xóa Neo điểm
  Shift-C Convert Anchor điểm
  T Loại
  \ Line Segment
  M Hình chữ nhật
  L Ellipse
  B Paintbrush
  N Bút chì
  R Xoay
  O Reflect
  S Scale
  Shift-R Warp
  E Free Transform
  Shift-S Symbol Sprayer
  J Cột biểu đồ
  U Mesh
  G Gradient
  Tôi Eyedropper
  W Blend
  K Live Paint Bucket
  Shift-L Live Paint Selection
  Shift-K Slice
  C kéo
  H tay
  Z Phóng to
  X Toggle giữa Điền & Stroke
  Shift-X Swap Điền & Stroke
  D Default Điền & Stroke (điền trắng / đen đột quỵ)
  <Điền hoặc w Stroke / màu
  > Điền hoặc w Stroke / Gradient
  / Điền hoặc w Stroke / Không
  F Mùa thi thông qua chế độ màn hình
  Double-click công cụ để đưa lên các tùy chọn.
  Báo chí CAPS LOCK để thay đổi con trỏ công cụ để chéo tóc.
  Giữ phím Shift để ép di chuyển đến 45 °, 90 °, 135 °, hoặc 180 °.

Bookmarks

Quy định

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •