PDA

View Full Version : BÀi 3 : Tools Trong Photoshoputbinh
26-10-2005, 14:38
http://www.freewebtown.com/quangphuoc47/tools/1.jpg

http://www.freewebtown.com/quangphuoc47/tools/2.jpg

BÀI 3 NGÀY 27.10.2005 ÚT BỈNH SOẠN
Bài 78 ngày 17.3.2005
Những Thủ Thuật XLA
1. NHÓM CÔNG CỤ TẠO VÙNG CHỌN THEO HÌNH DẠNG XÁC ĐỊNH:
• Rectangular Marquee Tool ( M ) : Tạo vùng chọn hình chữ nhật .
• Elliptical Marquee Tool ( M ) : Tạo vùng chọn hình Ellip.
• Single Row Marquee Tool ( M ) :Tạo vùng chọn là đường ngang dài 1 Pixel.
• Single Column Marquee tool ( M ) ; Tạo vùng chọn là đường đứng dài 1 pixel.
• Cách sử dụng : Nhấn tại 1 điểm , rê đến điểm đối diện .

2. CÔNG CỤ XÉN HÌNH ẢNH :
• Croop Tool ( C ) : Thanh thuộc tính ( Options ) chọn kích cở, nhấn tại 1 góc rê đến góc đối diện.Click Phải chuột ,chọn Croop.

3. CÔNG CỤ DI CHUYỆN ĐIỂM ẢNH : DI CHUYỂN VỊ TRÍ LỚP ẢNH )
• Move Tool (M ) : Trong Tab Layers chọn Layer chứa ảnh muốn di chuyển .Giữ chuột tại 1 điểm trên ảnh và rê ( Drag ) đến vị trí mới Hoặc click trên đầu ảnh ( Giống như chọn Trong Tab Layers rồi click trên ảnh Rê.

4. NHÓM CÔNG CỤ TẠO VÙNG CHỌN ;
• Lasso Tool ( L ) : Tạo vùng chọn dạng tự do,giữ tại 1 điểm ,rê trên đường muốn tạo vùng chọn ,nối điểm đầu.
• Polygon Lasso Tool ( L ) : Tạo vùng chọn hình đa giác.Nhấp tại những điểm định vị để xác định vùng chọn .
• Magnetic Lasso Tool ( M ) :Tạo vùng chọn bắt dính vào đối tượng .Nhấn giữ chuột tại 1 điểm ,di chuyển để chuột bắt dính vào đối tượng hay những đướng nét có màu sắc tương phản ,nếu gặp vùng màu sắc đồng đều,nhấp chọn các điểm định vị .Chỉ sử dụng khi vùng chọn có màu sắc tương phản .

5. TẠO VÙNG CHỌN CÁC HÌNH ẢNH ĐỒNG MÀU:
• Magic Wand Tool ( W ) :Tạo vùng chọn gồm các Pixels kế cận có tông màu tương tự nhau .Nhấp chọn 1 điểm trong khu vực muốn tạo vùng chọn .

6. NHÓM CÔNG CỤ TÔ MÀU :
• Brush Tool ( B ) :Có bài viết chuyên sâu về Brush tựa Tạo Background Trang Trí bằng Cọ.Thanh thuộc tính chọn : Kích thước ,đậm nhạt ,kiểu cọ,Màu dùng trong Hộp thoại Color hay Eyerdropper Tool .
• Pencil Tool ( N ) : Vẽ đường sắc nét tương tự như viết chì .Chọn kích cở ,màu Hộp Color F6 ,nhấp tại vị trí muốn tô màu ,rê.

http://www.freewebtown.com/quangphuoc47/tools/3.jpg

http://www.freewebtown.com/quangphuoc47/tools/4.jpg

Bái số 78 B nhày 18.3.2005
7. CÔNG CỤ SAO CHÉP MÀU VỚI MẪU MÀU LẤY TỪ 1 VÙNG TRÊN FILE ẢNH HOẶC 1 MẪU MÀU CÓ SẴN. ( Bài viết chi tiết số 72 ).
• Clone Stamp Tool .
• Pattern Stamp Tool.

8. NHÓM CÔNG CỤ VẼ ĐƯA VÙNG CHỌN ẢNH ĐÃ CHỈNH SỬA TRỞ LẠI HÌNH ẢNH GỐC.
• History Brush Tool ( Y ) : Chọn kích thước cọ,đến vùng muốn đưa trở lại hình ảnh gốc, rê.
• Art History Brush Tool (Y ) : Đưa trở lại hình ảnh gốc với nét vẽ có hình dạng bất kỳ giống như màu nước.

9. NHÓM CÔNG CỤ XÓA VÙNG HÌNH ẢNH:
• Eraser Tool ( E ) : Tô màu Background trên lớp Background và tẩy màu trên lớp khác.Chọn kích thước,chọn lớp chứa hình ảnh muốn xóa,rê khu vực muốn xóa.
Tô màu chọn cho lớp Background :Mở HT Color Picker,chọn màu tô .OK.Chọn Layer Background làm lớp hiện hành,rê chuột vùng muốn tô màu .
• Background Eraser Tool ( E ) : Công cụ cho phép xóa các lớp kể cả lớp Background.Chọn kích thước cọ ,chọn layer chứa hình ảnh muốn xóa,rê chuột trong khu vực muốn xóa.
• Magic Eraser Tool ( E ) : Công cụ xóa vùng hình ảnh có cùng màu sắc.Chọn Layer có chứa hình ảnh muốn xóa,nhấp chọn vùng hình ảnh muốn xóa.

10. NHÓM CÔNG CỤ THAY ĐỔI TƯƠNG PHẢN CỦA CÁC PIXEL ẢNH :
• Blur Tool ( R ) : Làm mờ hình ảnh bằng cách làm giảm độ tưong phản của các pixel lân cận.Chọn lớp chứa hình ảnh .Chọn kích thước cọ,cường độ làm mờ Strength, rê làm mờ vùng cần làm mờ đến mức độ mong muốn.
• Sharpen Yool ( R ) :Làm sắc nét đối tượng bằng cách tăng độ tương phản các pixel lân cận .Chọn Layer chứa ảnh ,chọn kích thước cọ ,strength và rê vùng cần làm sắc nét .
• Smudge Tool ( R ) : Công cụ trộn màu làm giảm độ tương phản,làm nhòe hình ảnh .Rê chuột để trộn các pixel màu lân cận làm nhòe hình ảnh đến mức độ mong muốn.
11. NHÓM CÔNG CỤ LÀM THAY ĐỔI ĐỘ SÁNG – TỐI CỦA CÁC PIXEL MÀU :
• Doodge Tool ( Q ) :Tăng độ sáng cho các Pixel Màu.
• Burn Tool ( O ) : làm tối các Pixel.
• Sponge Tool ( O ) :Làm thay đổi trạng thái bảo hòa màu của hình ảnh .Thực nghiệm giống 2 công cụ trên để phân biệt công dụng của công cụ nầy. ]
• Viết thêm : Tô môi hồng :Chọn saturate Flow 5% -Môi thâm Desaturate.

http://www.freewebtown.com/quangphuoc47/tools/5.jpg

http://www.freewebtown.com/quangphuoc47/tools/6.jpg

78 TOOLS 3 ngày 23.3.2005
12.NHÓM CÔNG CỤ TÔ MÀU LAN TỎA VÀ TÔ MÀU NƯỚC :
1.Gradient TooL ( G ) : Tô màu lan tỏa .
o Chọn công cụ,chọn lớp,Thanh Options chọn nút mủi tên để mở thư viện,chọn 1 trong 5 kiểu tô màu lan tỏa.( 5 Ô kế bên )
o Vẽ vùng chọn,giữ chuột tại 1 điểm rồi rê.Có 5 kiểu rê cọ.
2.Paint Bucket Tool ( G ):Tô màu lan tỏa ,chọn công cụ,chọn lớp ,vẽ vùng chọn.Window>Color ( F 6 ) chọn màu.Di chuyển biểu tượng đến vùng chọn rồi nhấp.
3.Healing Brush Tool ( S ) :Điền mẫu tô vào File Ảnh nhưng hình mẫu điền vào sẽ được chỉnh sữa để loại bỏ những khiếm khuyết trước khi điền vào File Ảnh.Chương trình có sẵn một số mẫu tô,bạn có thể tự thiết lập một số mẫu tô như sau :
o Dùng Rectangular Marquee Tool tạo vùng chọn hình chữ nhật tại vùng hình ảnh muốn lấy làm mẫu.Sau đó Edit >Define Partern.gỏ name : ‘ chimbay ‘.Ok.
o Tô vùng chọn vừa tạo mẫu mới : Chọn Healing Brush Tool ,chọn kích thước cọ,thanh thuộc tính mở mẫu tô,chọn ‘ chim bay ‘ .CTRL D.
o Công cụ nầy thường sử dụng trong lúc sửa chân dung bôi nám ,sẹo ,mụn bằng cách chọn 1 điểm da mặt tốt gần nơi cần sữa,giữ phím Alt nhấp lấy mẫu,di chuyển công cụ đến chổ sẹo ,nám ,mụn và nhấp mẫu nầy đè lên.
4.Patch Tool ( G ) : Nhấp chọn lớp,Options chọn New Selection và Source.Di chuyển chuột đến vùng hình ảnh muốn thay đổi,giữ chuột trái để vẽ vùng chọn,rê đến vị trí có vùng mẫu thích hợp.Vùng màu mới sẽ lập tức thay thế vùng màu cũ.
5.Color Remplacement Tool ( G ) :
o Chọn lớp,Options chọn 1 trong những chế độ thay đổi màu sắc.Giữ Alt,nhấp chọn điểm muốn lấy màu mẫu.Di chuyển biểu tượng đến vùng chọn,rê chuột để thay đổi màu sắc của hình ảnh trong vùng chọn.
o Cho phép đổi màu các đối tượng ảnh mà vẫn giữ được các nét và những dấu vết nguyên thủy của đối tượng.
o Viết thêm : F7 > Ctrl J .Chọn công cụ.Vẽ vùng chọn ( Cái môi cần đổi màu ).Thanh Options chọn Color.Giữ Phím Alt ( Hiện ra Ống nhỏ mắt).Di chuyển Ống nhỏ mắt dến vị trí cần lấy màu để tô môi .Nhấp chọn màu .Di chuyển đến môi.Rê chà sẽ thấy môi đổi màu .
o Đây là Tools mới chỉ có trong Photoshop 8.0 nầy.

14.CÔNG CỤ VẼ CÁC ĐƯỜNG KIỂU NÉT BÚT :
1.Pen Tool ( P ) :Kiểu nét bút,vùng tô màu Foreg.Chọn lớp,Options chọn Paths,chọn những điểm định vị.Nếu muốn vẽ vùng tô màu Foreg,Options chọn Shape Layers,nhấp tạo những điểm định vị ,vẽ biên bao vùng.
2.Free Form Pen Tool ( P ) : Vẽ đường tụ do dạng nét bút ,chọn lớp, chọn Paths.Nếu muốn vẽ vùng tô màu trong Foreg,chọn Shape Layers,vẽ biên bao vùng.
3.Add Anchor Point Tool ( P ) : Bổ sung các điểm định vị vào đường biên để có thể điều chỉnh hình dáng đường nét đã vẽ.Nhấp giữ vào nút định vị đã vẽ,kéo nút định vị.
4.Delete Anchor Point Tool ( P ):
5.Convert Point Tool ( P ) :Nhấp vào điểm định vị làm xuất hiện tay nắm xoay cho phép uốn cong nét vẽ,nhấp giữ vào đầu tay nắm xoay,kéo biểu tượng chuột để thay đổi hình dạng.
6.Path Selection TooL ( P ) : Nhấp giữ chuột vào đường nét vào những đối tượng hình học,kéo chuột để thay đổi vị trí của đối tượng.
7.Direct Selection Tool ( P ) : Chọn và di chuyển điểm neo.Nhấp giữ vào nút định vị kéo chuột làm thay đổi hình dạng đường nét vẽ.
16.NHÓM CÔNG CỤ DỒ HỌA ;
1. Rectangle Tool ( U ) : Nhấp giữ chuột chọn điểm gốc đầu tiên,rê đến điểm góc đối diện ,thả chuột ra ( Vẽ hình vuông thì giữ Shift ).
2. Rounded Rectangle Tool ( U ) :( Giống trên ).
3. Ellipse Tool ( U ) (Vẽ tròn thì giữ Shift )
4. Polygon Tool ( U ) : Options nhập số cạnh ở khung Sides,chọn tâm,rê ra khi có hình đa giác kích thước mong muốn thì thả chuột ra.
5. Line Tool ( U ) : Vẽ đoạn thẳng .
6. Custom Shape TooL ; Options mục Shape để mở thư viện,chọn hình dạng muốn vẽ ,nhấp giữ chuột tại 1 điểm,kéo chuột ra để tăng kích thước.

http://www.freewebtown.com/quangphuoc47/tools/7.jpg

http://www.freewebtown.com/quangphuoc47/tools/8.jpg

Bài 78 D ngày 27.3.2005

1. Horizontal Type Tool ( T ) :
• Chèn chữ vào File Ảnh theo chiều ngang .Chọn công cụ,giữ chuột tại 1 điểm ,rê tạo hình chữ nhật ,options chọn Font ,chọn size.Gỏ chữ vào khung đã tạo.
• Chữ viết uốn cong : Options chọn biểu tượng Create Warpe Text, hộp thoại nầy mở ra ,nhấp mủi tên mục Style,danh sách các kiểu uống cong xuất hiện ,chọn kiểu .Ok.
• Thanh Ben di chuyển con trượt thay đổi độ uốn cong.
• Thanh Horizontal Distortion làm méo chữ .( Vertical theo chiều dọc ).
2. Vertical Type Tool ( T ) :Giống công cụ trên chèn chữ theo chiều dọc .
3. Horizontal Type Mask Tool ( T ) ; Giống Type Tool nhưng kết quả tạo ra sẽ là vùng chọn .
4. Cắt 1 vùng Ảnh thành chữ :
• Tạo mặt nạ chữ.
• Select>Save Selection .Nhập “ Chữ “ .OK.
• Mở File Ảnh .Tạo vùng chọn hình chữ nhật tại vị trí muốn lấy mẫu cảnh.Ctrl C để copy vào vùng nhớ tạm Clipboard.
• Mở lại File ảnh đang tạo chữ ,Ctrl V vùng ảnh mới dán sẽ được đặt trên 1 lớp riêng.
• Move Tool di chuyển vùng ảnh đến vị trí chữ.
• Ctrl T điều chỉnh kích thước thích hợp .Enter.
• Mở lại vùng chọn chữ đã lưu: Select >Load Selection ,chọn vùng chọn “ chữ “.
• Ctrl Shift I để đảo ngược vùng chọn .Delete xóa vùng chọn
( Vùng ngoài mặt nạ chữ ).
• Chọn 1 công cụ bất kỳ,nhấp chuột vào File Ảnh hoặc Ctrl D.
5 .Vertical Type Mask Too ( T ) :
Giống như trên nhưng theo chiều thẳng đứng.
6. Eyerdropper Tool ( I ) :Lấy mẫu màu ,sẽ vô Foreg.
7. Color Simple Tool ( I ) :
• Lấy mẫu màu tại 4 vị trí khác nhau cùng 1 lúc.
Di chuyển chuột lần lựơt đến các vị trí muốn lấy mẫu màu ,nhấp chọn.Có 4 thông số màu RGB.Để xóa các điểm lấy mẫu màu ,options chọn Tab Clear.8. Measure Tool ( U ) : Công cụ đo.
a. Chọn công cụ,nhấp 1 điểm rê đến điểm thứ 2 để tạo khoảng cách muốn đo.
b. Có thể rê đoạn thẳng nầy dời qua vị trí khác bằng cách giữ chuột tại 1 điểm bất kỳ trên đoạn thẳng rồi rê.
c. Options thể hiện tọa độ ,góc ,độ dài .
9. Hand Tool ( H ) : Công cụ cuộn hình ảnh .
• Nhấp giữ chuột tại 1 điểm và rê.
• Hoặc giữ thanh Space Bar,nhấp giữ chuột ( Của bất kỳ công cụ nào đang làm ) rồi rê ảnh.
10. Zoom TooL ( Z ) :Phóng to hay thu nhỏ .
• Nhấp + hay – trên tahnh Options .
• Giữ Crtl rồi nhấp + -.
11 CÁC TOOLS :
• Set Foreground Color : Vùng hiển thị màu tiền cảnh .
• Set BackGround Color : Vùng hiển thị màu Background.
• Switch Foreground and Background :Đổi qua lại F và B ( Mủi tên 2 đầu).Hoặc phím X .
• Default F và B : Lấy lại màu mặc định ( Ô vuông đen kế bên ) Hoặc phím D.
12. Các chế độ hiển thị File Ảnh : ( Chú Ý hay ).
• Ở đáy cột Tools Để chuột vào từng công cụ sẽ hiện ra chữ của công cụ
• Edit in Standard Mode ( Q ) : Hiệu chỉnh chuẩn.
• Edit in Quick Mask Mode ( Q ) : Chế độ Quick Mask.
• Standard Screen Mode ( F )
• Full Screen Mode ( F ).
• Edit in Image Ready ( Shift Ctrl M ).