PDA

View Full Version : Giúp em bài tập Pascal sử dụng Case...OfThanhDatMs1
12-05-2009, 23:01
1.Xây dựng Modul 1 thực hiện các chức năng sau:
-Đọc vào tử bàn phím 1 dãy số nguyên ko quá 100 số,thoát khi ấn ESC
-Tính tổng các số nguyên dương và tổng bình phương các số nguyên âm.In kết quả ra màn hình.
2.Xây dựng modul 2:
-Nhập vào từ bàn phím ko quá 100 số nguyên,kết thúc ấn ESC và ghi các số vừa đọc vào tệp SONGUYEN1.DAT
-Sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần và lưu dãy đã sắp xếp vào File SAPXEP.DAT
3.Xây dựng modul 3:
-Nhập vào danh sách theo dõi khách hàng của 1 khách sạn gồm có các thông tin sau:mã kh,tên kh,số phòng thuê,số ngày thuê,giá phòng.Ghi thông tin vào file KHACHSAN.DAT.
-Tính số tiền phải trả của kh đó,biết rằng thành tiền = số ngày thuê*số phòng thuê*giá phòng.
-In ra danh sách kh có số ngày thuê >10
4.Xây dựng menu cho phép lựa chọn 3 modul trên và chương trình chính chỉ thoát khi chọn chức năng thoát trong menu chính.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Các anh làm được thì send cho em vào mail:mylove_pandd804@yahoo.com hoặc datluv@gmail.com.Cảm ơn các anh trước nhé!