PDA

View Full Version : Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉiteg-vn
24-12-2007, 17:30
Đơn vị nghiên cứu phát triển giữ bản quyền: Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (http://www.hhsc.com.vn)
Phiên bản hiện tại: EduManager 2010.10

Các trường đã áp dụng:
1/ Đại học Dân lập Hải Phòng - www.hpu.edu.vn (tất cả các phân hệ)
2/ Học viện Quản lý Giáo dục - www.niem.edu.vn (đang triển khai - tất cả các phân hệ)
3/ Học viện tài chính www.hvtc.edu.vn (Phân hệ Lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB từ năm 2007)
4/ Đại học Thủy lợi Hà Nội www.wru.edu.vn (Phân hệ Lập kế hoạch đào tạo và xếp TKB từ năm 2006)

+ Xem cổng thông tin đào tạo HHSC đã triển khai cho ĐH Dân lập Hải Phòng tại địa chỉ: http://hpu.edu.vn/ và http://hpu.edu.vn/sinhvien/
+ Xem hệ thống quản lý và đăng ký học tín chỉ HHSC đã triển khai cho ĐH Dân lập Hải Phòng tại địa chỉ http://dk1.hpu.vn và http://dk2.hpu.vn

Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ do Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà (http://www.hhsc.com.vn) nghiên cứu và phát triển hoàn toàn tuân thủ theo các quy chế:
Quy chế 25: Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy
Quy chế 43: đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định số 58/2007/QĐ-BGD&ĐT về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Quy chế 40/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quy chế 42/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quy chế 36/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học
Phân mềm EduManager quản lý toàn diện quá trình đào tạo trong một trường ĐH, CĐ và THCN
Dưới đây là tóm tắt các chức năng của các phân hệ có trong phần mềm:

1. Phân hệ Lập kế hoạch đào tạo và xếp thời khóa biểu
1.1. Xây dựng chương trình đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, quản lý chương trình đào tạo / kế hoạch đào tạo
· Xây dựng chương trình đào tạo khung cho các ngành, các khóa học và hệ đào tạo
· Phân bố chương trình đào tạo đến từng học kỳ cho các ngành, các khóa học và các hệ đào tạo
+ Lập kế hoạch đào tạo tổng thể toàn trường và chi tiết cho các ngành, các khóa học, các lớp niên chế và các lớp tín chỉ
+ Cho phép thiết lập các ràng buộc về các điều kiện học như: điều kiện tiên quyết, học trước, học song hành, thay thế học phần, thiết lập các nhóm học phần tự chọn hoặc bắt buộc.
+ Quản lý số liệu sinh viên của các ngành học, sinh viên đăng ký học ngành khác để làm căn cứ giúp phòng đào tạo bố trí kế hoạch đào tạo, mở lớp
+ Xây dựng kế hoạch mở lớp, tạo tự động các lớp tín chỉ theo nhu cầu học tập
+ Lập kế hoạch giảng dạy các lớp tín chỉ
+ Phân công giảng dạy các môn học của các lớp niên chế và các lớp tín chỉ
+ Phân bổ giảng đường trước hoặc tự động xếp giảng đường khi xếp TKB tự động
+ Quản lý việc đăng ký học các lớp tín chỉ của sinh viên, cho phép đăng ký bổ sung và rút bớt học phần đã đăng ký sau khi đã đăng ký qua mạng Internet
1.2. Xếp thời khóa biểu
+ Cho phép xây dựng biểu đồ kế hoạch học tập cả năm học của toàn trường
+ Cho phép xây dựng kế hoạch chi tiết môn học, phân bổ giáo viên, phòng học cho các lớp
+ Hỗ trợ xếp TKB tự động theo các ràng buộc được xác định từ trước (theo giáo viên, hội trường, theo môn học và các ràng buộc khác)
+ Hỗ trợ xếp TKB thủ công và tinh chỉnh thời khóa biểu bằng các thao tác kéo thả chuột, sao chép, cắt, dán, di chuyển tiết, đổi giáo viên, đổi hội trường,… trên lưới thời khóa biểu
+ Cho phép in giấy báo giảng dạy cho các bộ môn, in sổ bàn giao giấy báo giảng, in thời khóa biểu cho các lớp, giáo viên, bộ môn
+ In các mẫu báo cáo khác phục vụ công tác quản lý
+ Cho phép kết xuất Thời khóa biểu sang HTML để tra cứu trực tiếp trên mạng
2. Phân hệ lập kế hoạch và xếp lịch thi
+ Xây dựng kế hoạch thi cho các lớp niên chế
+ Xây dựng kế hoạch thi theo các môn học sinh viên đã đăng ký học trong kỳ, sinh viên thi lại, thi nâng điểm,…
+ Phân chi nhóm thi, ca thi, số đợt thi theo các môn
+ Phân bổ phòng thi
+ Nhập các điều kiện để xếp lịch thi
+ Xếp tự động lịch thi theo các trường hợp: xếp sơ bộ, xếp tổng thể, xếp ngày thi, giờ thi và xếp hội trường thi
+ Hỗ trợ tinh chỉnh lịch thi
+ Cho phép tổng hợp và in lịch thi theo bộ môn, theo môn, theo hội trường, theo ngày,…
3. Phân hệ tổ chức và quản lý thi
+ Lập danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi do bỏ học tập, chưa đóng học phí
+ Tạo các nhóm thi theo các môn thi, lớp thi
+ Phân bổ phòng thi
+ Lập danh sách thi theo phòng thi, lập số báo danh
+ Cập nhật tình trạng thi
+ Đóng túi bài thi, lập số phách, hồi phách
+ In danh sách phòng thi, danh sách phách
+ Nhập điểm
+ Ghép điểm và chuyển điểm vào bảng dữ liệu điểm của sinh viên
+ Thống kê kết quả thi, in kết quả thi theo phòng thi, theo lớp môn thi
4. Phân hệ quản lý sinh viên
4.1. Quản lý sinh viên nhập trường
+ Nhập dữ liệu từ các tệp kết qảu tuyển sinh vào phần mềm
+ Nhập học sinh viên khóa mới từ nhiều bàn khác nhau
+ Phân lớp sinh viên tự động theo ngành tuyển sinh
+ Lập mã sinh viên theo quyết định số 58 cuả bộ GD&ĐT
+ Cập nhật ảnh sinh viên và In thẻ sinh viên
4.2. Quản lý hồ sơ sinh viên
+ Tổ chức và quản lý danh sách sinh viên theo khoa, ngành, chuyên ngành, lớp hành chính
+ Cập nhật và In hồ sơ sinh viên theo mẫu hồ sơ trong quyết định sô 58 của Bộ GD&ĐT
+ Quản lý các đối tượng chính sách, đối tượng trợ cấp
+ Cập nhật thông tin về hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội của sinh viên
+ Cập nhật thông tin về nơi ở của sinh viên bao gồm nội trú, ngoại trú.
+ Tìm kiếm thông tin sinh viên theo nhiều tiêu chí khác nhau
+ Thống kê số liệu sinh viên theo các mẫu trong quyết định số 58 của Bộ GD&ĐT
4.3. Quản lý rèn luyện, khen thưởng và kỷ luật
+ Cập nhật điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ
+ Cập nhật khen thưởng và kỷ luật sinh viên
+ Tổng hợp điểm rèn luyện theo học kỳ, năm học và toàn khóa học
+ Xét danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể hoàn toàn tự động.
5. Phân hệ quản lý kết quả học tập
+ Cho phép cập nhật điểm thành phần theo phòng thi, lớp tín chỉ, theo lớp môn học
+ Cập nhật điểm các lần thi theo phòng thi, lớp tín chỉ
+ Tự động xếp loại theo điểm chữ: A, B, C, D, F
+ Tự động tổng hợp điểm học kỳ thi lần 1 và điểm cao nhất, chuyển điểm sang thang điểm 4
+ Tổng hợp điểm tích lũy, xếp hạng học lực, xếp hạng năm đào tạo
+ Tổng hợp sinh viên phải thi lại, phải học lại
+ Xem và in bảng điểm chi tiết của sinh viên, của lớp
+ Xét thôi học, ngừng học, bảo lưu
+ Xét điều kiện được làm luận văn, thi tốt nghiệp theo các tiêu chí do người sử dụng nhập vào
+ Xét tốt nghiệp cho sinh viên
+ Cập nhật điểm thi tốt nghiệp các môn thi điều kiện, môn thi khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, điểm luận văn, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp
+ Xếp hạng tốt nghiệp và đưa ra danh sách sinh viên tốt nghiệp
+ Chuyển dữ liệu cho phân hệ quản lý văn bằng chứng chỉ để in và cấp bằng tốt nghiệp
6. Phân hệ quản lý học phí, học bổng
6.1. Quản lý học phí
+ Hỗ trợ lập danh sách miễn giảm học phí theo đối tượng chính sách: danh sách sinh viên miễn giảm học phí sẽ tự động được xác định dựa trên các tiêu chí do người sử dụng quy định
+ Định nghĩa mức học phí và các khoản thu khác theo học kỳ, năm học
+ Định nghĩa mức học phí theo tín chỉ, theo môn học
+ Viết biên lai thu tiền học phí và các khoản thu khác theo học kỳ, năm học
+ In biên lai thu tiền và các khoản thu khác
+ In sổ biên lai thu theo giai đoạn, tháng, kỳ, năm
+ Thống kê sinh viên còn nợ học phí
+ In các báo cáo thống kê về các khoản thu phục vụ cho công tác quản lý
6.2 Quản lý học bổng
+ Lập danh sách sinh viên hưởng trợ cấp
+ Quản lý các quỹ học bổng, phân bổ quỹ học bổng theo năm học và học kỳ tới các khóa học, hệ đào tạo và các ngành
+ Phân loại học bổng theo đối tượng, theo kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên
+ Xét sinh viên được hưởng học bổng trợ cấp và học bổng khuyến khích học tập
+ Viết biên lai chi học bổng, chi tiền trợ cấp cho sinh viên và in biên lai
+ In chi tiết, tổng hợp các khoản chi học bổng và các khoản chi khác
7. Phân hệ đăng ký học, đăng ký thi trực tuyến, tra cứu thông tin về kết quả học tập, rèn luyện
+ Cho phép đăng ký theo 2 giai đoạn: đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung
+ Hệ thống đăng ký tự động kiểm tra các điều kiện về đăng ký như: điều kiện tiên quyết, trước – sau, song hành,…
+ Có thể trao đổi giữa cố vấn học tập và sinh viên thông qua hệ thống
+ Cố vấn học tập có thể duyệt kết quả đăng ký và gợi ý cho sinh viên về việc đăng ký các học phần
+ Cho phép đăng ký lại, đăng ký bổ sung
+ Cho phép sinh viên xem chương trình đào tạo, xem kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng – kỷ luật, xem quá trình đóng học phí, học bổng và các khoản phí khác,…
8. Phân hệ quản lý văn bằng chứng chỉ
+ Quản lý việc nhập phôi bằng
+ Quản lý các phôi bằng bị hủy theo các nguyên nhân khác nhau: như rách, in sai,…
+ Quản lý các phôi bằng bị mất
+ Quản lý việc in bằng
+ Quản lý cấp phát bằng cho sinh viên
+ Quản lý thu hồi văn bằng vì các nguyên nhân khác nhau, văn bằng báo mất
+ Thống kê phôi bằng và văn bằng theo các tiêu chí khác nhau
9. Phân hệ quản trị hệ thống
+ Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng hệ thống
+ Phân quyền sử dụng theo chức năng, theo vai trò và theo dữ liệu
+ Người sử dụng bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, cố vấn học tập và sinh viên
+ Cho phép thiết lập các tham số hệ thống
+ Cho phép bật tắt chế độ ghi nhật ký và tra cứu nhật ký hệ thống
+ Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu chương trình
Phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ .NET 2003 / 2005, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, hỗ trợ hoàn toàn font chữ Unicode

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ - HOANGHA SOFTWARE COMPANY LIMITED
Trụ sở: Phòng 305 - Tòa nhà D5A đường Trần Thái Tông (đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài cũ), Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6269 0661 - 6269 0662 - 2213 3714 - 2213 3715 - 2213 3716 Fax : (04) 6269 0662
Email: mail@hhsc.com.vn
Website: www.hhsc.com.vn

snoozeloop
07-01-2009, 09:30
http://cmcsoft.vn - Công ty Giải pháp Phần mềm CMC

dhkthn
15-04-2010, 11:58
Triển khai ở ĐH Dân lập Hải phòng 2 năm nhưng không triển khai được, nhà trường đang tìm đối tác khác

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


http://cmcsoft.vn - Công ty Giải pháp Phần mềm CMC

Phần mềm CMC không ổn, Triển khai ở ĐH Kinh tế quốc dân bị sập rồi

Các trường nên tìm hiểu kỹ sản phẩm của 2 công ty này

iteg-vn
15-04-2010, 22:10
Phần mềm của CMC triển khai tại ĐH Kinh tế quốc dân vẫn hoạt động bình thường

Trường ĐHDL HP đã triển khai các phần mềm dưới đây của Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà:

+ Phần mềm Lập kế hoạch Đào tạo và xếp TKB theo niên chế (từ năm 2006 cho đến nay vẫn sử dụng bình thường)
+ Phần mềm Lập kế hoạch Đào tạo và xếp TKB theo tín chỉ (từ tháng 10 năm 2008 cho đến nay vẫn sử dụng bình thường)
+ Phần mềm Quản lý và đăng ký học tín chỉ (từ tháng 10 năm 2008 cho đến nay vẫn sử dụng bình thường)
+ Phần mềm Quản lý ngân hàng đề thi và thi trắc nghiệm (từ đầu năm 2007 cho đến nay vẫn sử dụng bình thường cho việc ra đề và cho sinh viên thi)
+ Phần mềm Quản lý đào tạo với đầy đủ các phân hệ (Quản lý nhập học, Quản lý sinh viên, Quản lý điểm, Quản lý khen thưởng - kỷ luật, Quản lý văn bằng chứng chỉ, Quản lý học phí - học bổng, Quản lý Khách sạn sinh viên, Quản lý đăng ký học, Đăng ký học, Cổng thông tin đào tạo, Quản lý và xét tốt nghiệp, Quản lý chương trình đào tạo, Lập kế hoạch đào tạo, Xếp thời khóa biểu, Xếp lịch thi) kể từ tháng 05/2010

+ ĐH DL Hải Phòng đang tìm đối tác khác là để triển khai các phần mềm khác mà công ty chưa có đấy nhé

Không tin cứ về ĐH DL Hải Phòng mà xem

Nếu bạn chưa hiểu rõ về các phần mềm của Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà thì liên hệ với Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà, công ty sẽ hỗ trợ kinh phí để bạn về ĐH DL HP mà tìm hiểu kỹ rồi hãy phát biểu trên diễn đàn nhé

Chỉ có Phần mềm Quản lý đào tạo của bạn DHKTHN mới lởm nhé: tôi đã biết rất rõ phần mềm của bạn và biết bạn là ai rồi, các bạn đã triển khai tại nhiều trường nhưng chỉ chưa đầy 1 năm đã thấy bất cập (không sử dụng được) và phải chuyển sang dùng phần mềm của đơn vị khác

Chính các trường đang sử dụng phần mềm của công ty bạn DHKTHN đang muốn tìm nhà cung cấp khác

zinzinnova
16-07-2010, 10:34
8 BÍ QUYẾT GIÚP BẠN THÀNH CÔNG TRONG ĐÀM PHÁN
Đàm phán là một phần của cuộc sống và tất cả chúng ta đều phải đối mặt với nó. Khi chúng ta có thể đàm phán thành công thì kết quả mà chúng ta đạt được sẽ có sự khác biệt rất lớn. Dưới đây là 8 bí quyết giúp đàm phán thành công.

1. Hãy sẵn sàng là người đàm phán trước

Một số người thường rất ngượng ngùng khi nói về tiền bạc. Những người khác lại nghĩ rằng việc đó thật thô lỗ và là một hành động hạ thấp bản thân.

Trong rất nhiều trường hợp thì họ đúng. Tuy nhiên, khi phải giải quyết một hợp đồng làm ăn (tất cả chúng ta đều sẽ có lúc phải làm việc này), thì thái độ không sẵn sàng đề cập tới chuyện tiền nong đó sẽ khiến cho việc kinh doanh của chúng ta trở nên đắt đỏ.

Trong thực tế có rất nhiều nhà đàm phán dày dặn. Nếu bạn mua một ngôi nhà hay một chiếc ô tô, nhận một công việc mới, thì bạn có thể chắc chắn là mình sẽ phải đối mặt với những con người đó. Nếu họ thấy bạn quá nhút nhát trong công việc, họ sẽ lợi dụng điều này.

Bạn cũng không nên quá ngượng ngùng khi chuyển một vấn đề có vẻ là chuyện ngoài lề sang một cuộc đàm phán thật sự. Nếu tôi đang mua một vài thứ rất mắc trong cùng một cửa hàng, tôi sẽ thường hỏi họ có khuyến mãi cái gì không, hay có giảm giá không. Vì nếu không có dấu hiệu nào chỉ ra rằng: "Bạn có thể làm việc này”, thì điều đó không có nghĩa là “Bạn không thể”. Đôi khi, đơn giản chỉ bằng việc hỏi xem có gì khuyến mãi không, tôi sẽ có một cuộc mua bán có lợi hơn.

2. Đừng để bị cảm xúc chi phối

Một nhầm lẫn rất lớn của những nhà đàm phán nghiệp dư là họ bộc lộ cảm xúc quá mức để đạt được chiến thắng. Họ la ó, đe dọa và yêu cầu làm theo cách của họ. Việc này chỉ phản tác dụng mà thôi.

Hầu hết những vụ làm ăn chỉ có khả năng thành công nếu cả hai phía đều cảm thấy họ sắp có lợi từ việc này. Nếu một người phía bên kia cảm thấy rằng họ đang bị công kích, hoặc đơn giản là không ưng ý với bạn, họ có lẽ sẽ không chịu nhượng bộ. Rất nhiều người ghét những người thô lỗ, và họ sẵn sàng rời bỏ một cuộc làm nếu cuộc làm ăn này dính tới một người như vậy.

Hãy giữ bình tĩnh, kiên trì, và thân thiện, kể cả khi người kia bắt đầu mất bình tĩnh. Hãy chắc chắn rằng bạn để lòng tự trọng và niềm tự hào của mình ra chỗ khác. Như thế bạn sẽ có khả năng làm việc đó tốt hơn.
3. Đừng dễ bị lừa bởi thủ đoạn sử dụng “quy tắc”

Khi một người gửi cho tôi một bản hợp đồng để tôi ký vào đó, nếu có điều gì đó trên bản hợp đồng mà tôi không ưng, tôi sẽ bỏ qua bản hợp đồng này. Ngoài ra tôi sẽ viết ra những điều tôi muốn thêm vào. Đôi khi, phía đối tác sẽ quay lại và bảo với tôi rằng:” Ngài không được phép thay đổi bản hợp đồng của chúng ta như vậy”.

Vì tôi là người sẽ ký vào bản hợp đồng này, tôi sẽ thay đổi những gì mà tôi muốn. Không có bất cứ quy tắc nào lại bảo rằng họ mới là người duy nhất được phép thêm thắt điều gì đó vào bản hợp đồng. Nếu họ không hài lòng với sự thay đổi của tôi, thì họ nên cho tôi biết và như thế chúng tôi có thể làm sáng tỏ vấn đề đó, nhưng chỉ mong đừng nói với tôi đơn giản rằng tôi không được phép.

Điều này cũng nhấn mạnh một thủ thuật thường dùng của những nhà đàm phán dày dặn như những nhà môi giới bất động sản, nhà môi giới việc làm, những người buôn bán xe ô tô và dạng dạng như thế. Họ biết rất nhiều người là những người rất chặt chẽ trong việc tuân theo các quy tắc. Do đó họ sẽ đưa ra những lời công bố nghe có vẻ chính thức và khẳng định rằng:”Việc này phải làm như thế” hoặc “ngài không được phép làm vậy”. Nếu một ai đó giới hạn bạn bằng cách thêm những quy tắc vào trong hợp đồng, hãy yêu cầu họ cung cấp những bằng chứng xác thực rằng những quy tắc này thực sự tồn tại.

4. Đừng bao giờ là người đầu tiên đưa ra một con số

Đây là một bài học đắt giá, nhưng thực sự là một kinh nghiệm quý. Tôi đã thực hiện rất nhiều công việc hợp đồng, và một trong những câu hỏi đầu tiên tôi hay gặp là:” Anh muốn mức lương trong một giờ là bao nhiêu?”. Đây là một câu hỏi đầy áp lực, và tôi thường thấy mình buột miệng ra một con số nào đó thấp hơn là mức tôi thực sự muốn.

Những ngày đó, tôi đã học được tầm quan trọng của việc bắt người khác phải đưa ra một con số cụ thể trước. Bây giờ, tôi trả lời những câu hỏi đó bằng cách hỏi lại rằng:”Vậy ngân quỹ dành cho bản hợp đồng này là bao nhiêu?”. Đôi khi, tôi cũng thường thấy bất ngờ khi họ đưa ra mức tốt hơn tôi nghĩ.

5. Hãy đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn mong muốn đạt được

Khi mà những người khác đưa ra con số của họ, kể cả nó đã là tốt hơn so với những gì bạn mong muốn, thì hãy cứ nói rằng:”Tôi nghĩ ngài sẽ phải đưa ra mức cao hơn thế”. Đừng tỏ ra kiêu ngạo, hay hung hăng. Hãy nói câu đó một cách bình tĩnh.

Khi họ hỏi bạn về kỳ vọng của bạn, hãy đòi nhiều hơn mức bạn mong đợi. Hiếm mấy ai ra đi khi mà hợp đồng đã được ký kết, và bạn có thể khiến đối phương cảm thấy rằng họ đang chiến thắng khi được một lần hạ thấp “mức mong đợi không thực tế” của bạn.

Hãy để họ tin rằng quyết định cuối cùng chưa phải là ổn thỏa với bạn. Khi mà cuộc đàm phán đã bắt đầu, hầu hết mọi người đều muốn giải quyết cho xong càng nhanh càng tốt. Một cách rất tốt để làm việc đó là hãy để phía đối tác tin rằng người mà họ đang đàm phán với hoàn toàn không phải là bạn, mà là nhân vật nào đó có quyền lực.

6. Hãy nói điều gì đó như kiểu: “ Tôi sẽ phải nói việc này với sếp/ vợ/chồng/bạn của tôi trước khi cho anh câu trả lời ”.

Hãy để họ tin rằng quyết định cuối cùng chưa ổn đối với bạn. Khi mà cuộc đàm phán đã bắt đầu, hầu hết mọi người đều muốn giải quyết cho xong càng nhanh càng tốt. Một cách rất tốt để làm việc đó là hãy để phía đối tác tin rằng người mà họ đang đàm phán hoàn toàn không phải là bạn, mà là nhân vật nào đó có quyền lực.

Một nhà đàm phán khéo léo sẽ luôn luôn muốn nói chuyện với người đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng lại không để cho họ làm điều đó. Giả như một người, có quyền quyết định đối với vụ làm ăn, lại muốn rằng bạn phải làm rõ vấn đề trong đó và vẫn rất cần một câu trả lời cuối cùng từ phía bạn. Hãy nói với họ rằng bạn sẽ bàn về vấn đề này và quay trở lại với một câu trả lời vào ngày mai. Hãy đòi hỏi họ phải đảm bảo rằng đó là lời đề nghị tốt nhất từ phía họ mà bạn có thể đem về cho “nhân vật đầy quyền lực” của bạn. Đây cũng là một chiến lược hay nhằm ngăn cho mọi người không hối thúc bạn.
7. Đừng tỏ ra quá thích thú

Chỉ với việc đưa ra ấn tượng rằng bạn sẵn sàng bỏ đi là đã có thế tạo ra kỳ tích cho việc nhận được một bản hợp đồng tốt hơn. Hãy luôn luôn đóng vai một người mua, hay một người bán đang rất lưỡng lự.

Đừng khiến cho người khác có cảm giác như thể họ đã bị lừa. Rất nhiều người thường cố gắng bòn rút đến tận cùng từ bất cứ cuộc thương lượng nào. Đây là một sai lầm. Nếu như đối tác cảm thấy rằng họ bị lừa, thì điều này sẽ quay lại làm hại chính bạn. Họ có thể không hoàn thành phần trách nhiệm của họ trong bản hợp đồng, hoặc từ chối không làm ăn với bạn nữa.

Hầu hết những cuộc thương lượng đều nên làm cho cả hai bên cảm thấy thoải mái với kết quả đã đạt được. Hãy sẵn lòng từ bỏ những thứ không có giá trị gì cho bạn để tạo ra một cảm giác thoải mái và đầy thiện chí. Ví dụ như, nếu bạn đang thương lượng để giảm giá thuê nhà xuống, bạn hãy đưa ra đề nghị ký kết một hợp đồng thuê nhà lâu dài hơn. Bằng cách đó, ông chủ nhà sẽ hiểu rằng tài sản của ông ấy sẽ có người thuê trong thời gian lâu hơn, và bạn sẽ đạt được mức thuê rẻ hơn.

8. Bí quyết thứ 8

Bảy bí quyết này không phải trong bất cứ trường hợp đàm phán nào cũng áp dụng tất cả. Hãy chọn lọc những bí quyết áp dụng vào từng trường hợp sao cho phù hợp. Và bí quyết thứ 8 bao gồm tất cả những bí quyết trên chính là : Hãy tìm hiểu đối tác của mình kỹ càng trước khi áp dụng bí quyết nào cho phù hợp. Mỗi cuộc thương lượng đàm phán lại thích hợp với mỗi loại bí quyết khác nhau.
Dao tao quan ly (http://daotaoquanly.net/), Đào tạo quản lý (http://daotaoquanly.net/dao-tao-quan-ly/dao-tao-quan-ly.html), Đào tạo Marketing (http://daotaoquanly.net/dao-tao-quan-ly/dao-tao-marketing.html), Đào tạo quản lý bán hàng (http://daotaoquanly.net/dao-tao-quan-ly/dao-tao-quan-ly-ban-hang.html), Đào tạo CEO (http://daotaoquanly.net/dao-tao-quan-ly/dao-tao-ceo.html), Đào tạo quản lý nhân sự (http://daotaoquanly.net/dao-tao-quan-ly/dao-tao-quan-ly-nhan-su.html), Đào tạo quản lý tài chính (http://daotaoquanly.net/dao-tao-quan-ly/dao-tao-quan-ly-tai-chinh.html),

iteg-vn
26-10-2010, 15:20
Phiên bản hiện tại: 2010.10
Đơn vị đang áp dụng: Đại học dân lập Hải Phòng (http://www.hpu.edu.vn) với đầy đủ các phân hệ (Quản lý nhập học, Quản lý sinh viên, Quản lý điểm, Quản lý khen thưởng - kỷ luật, Quản lý văn bằng chứng chỉ, Quản lý học phí - học bổng, Quản lý Khách sạn sinh viên, Quản lý đăng ký học, Đăng ký học, Cổng thông tin đào tạo, Quản lý và xét tốt nghiệp, Quản lý chương trình đào tạo, Lập kế hoạch đào tạo, Xếp thời khóa biểu, Xếp lịch thi)
+ Cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ: http://hpu.edu.vn/ và http://hpu.edu.vn/sinhvien/
+ Đăng ký học tại địa chỉ http://hpu.edu.vn/sinhvien/
+ Tra cứu Thời khóa biểu tại địa chỉ: http://hpu.edu.vn/sinhvien/

Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ do Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà nghiên cứu và phát triển hoàn toàn tuân thủ theo các quy chế:
Quy chế 25: Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy
Quy chế 43: đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định số 58/2007/QĐ-BGD&ĐT về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Quy chế 40/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quy chế 42/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quy chế 36/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học
Phân mềm EduManager quản lý toàn diện quá trình đào tạo trong một trường ĐH, CĐ và THCN
Dưới đây là tóm tắt các chức năng của các phân hệ có trong phần mềm:
1. Phân hệ Lập kế hoạch đào tạo và xếp thời khóa biểu
1.1. Xây dựng chương trình đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, quản lý chương trình đào tạo / kế hoạch đào tạo
· Xây dựng chương trình đào tạo khung cho các ngành, các khóa học và hệ đào tạo
· Phân bố chương trình đào tạo đến từng học kỳ cho các ngành, các khóa học và các hệ đào tạo
+ Lập kế hoạch đào tạo tổng thể toàn trường và chi tiết cho các ngành, các khóa học, các lớp niên chế và các lớp tín chỉ
+ Cho phép thiết lập các ràng buộc về các điều kiện học như: điều kiện tiên quyết, học trước, học song hành, thay thế học phần, thiết lập các nhóm học phần tự chọn hoặc bắt buộc.
+ Quản lý số liệu sinh viên của các ngành học, sinh viên đăng ký học ngành khác để làm căn cứ giúp phòng đào tạo bố trí kế hoạch đào tạo, mở lớp
+ Xây dựng kế hoạch mở lớp, tạo tự động các lớp tín chỉ theo nhu cầu học tập
+ Lập kế hoạch giảng dạy các lớp tín chỉ
+ Phân công giảng dạy các môn học của các lớp niên chế và các lớp tín chỉ
+ Phân bổ giảng đường trước hoặc tự động xếp giảng đường khi xếp TKB tự động
+ Quản lý việc đăng ký học các lớp tín chỉ của sinh viên, cho phép đăng ký bổ sung và rút bớt học phần đã đăng ký sau khi đã đăng ký qua mạng Internet
1.2. Xếp thời khóa biểu
+ Cho phép xây dựng biểu đồ kế hoạch học tập cả năm học của toàn trường
+ Cho phép xây dựng kế hoạch chi tiết môn học, phân bổ giáo viên, phòng học cho các lớp
+ Hỗ trợ xếp TKB tự động theo các ràng buộc được xác định từ trước (theo giáo viên, hội trường, theo môn học và các ràng buộc khác)
+ Hỗ trợ xếp TKB thủ công và tinh chỉnh thời khóa biểu bằng các thao tác kéo thả chuột, sao chép, cắt, dán, di chuyển tiết, đổi giáo viên, đổi hội trường,… trên lưới thời khóa biểu
+ Cho phép in giấy báo giảng dạy cho các bộ môn, in sổ bàn giao giấy báo giảng, in thời khóa biểu cho các lớp, giáo viên, bộ môn
+ In các mẫu báo cáo khác phục vụ công tác quản lý
+ Cho phép kết xuất Thời khóa biểu sang HTML để tra cứu trực tiếp trên mạng
2. Phân hệ lập kế hoạch và xếp lịch thi
+ Xây dựng kế hoạch thi cho các lớp niên chế
+ Xây dựng kế hoạch thi theo các môn học sinh viên đã đăng ký học trong kỳ, sinh viên thi lại, thi nâng điểm,…
+ Phân chi nhóm thi, ca thi, số đợt thi theo các môn
+ Phân bổ phòng thi
+ Nhập các điều kiện để xếp lịch thi
+ Xếp tự động lịch thi theo các trường hợp: xếp sơ bộ, xếp tổng thể, xếp ngày thi, giờ thi và xếp hội trường thi
+ Hỗ trợ tinh chỉnh lịch thi
+ Cho phép tổng hợp và in lịch thi theo bộ môn, theo môn, theo hội trường, theo ngày,…
3. Phân hệ tổ chức và quản lý thi
+ Lập danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi do bỏ học tập, chưa đóng học phí
+ Tạo các nhóm thi theo các môn thi, lớp thi
+ Phân bổ phòng thi
+ Lập danh sách thi theo phòng thi, lập số báo danh
+ Cập nhật tình trạng thi
+ Đóng túi bài thi, lập số phách, hồi phách
+ In danh sách phòng thi, danh sách phách
+ Nhập điểm
+ Ghép điểm và chuyển điểm vào bảng dữ liệu điểm của sinh viên
+ Thống kê kết quả thi, in kết quả thi theo phòng thi, theo lớp môn thi
4. Phân hệ quản lý sinh viên
4.1. Quản lý sinh viên nhập trường
+ Nhập dữ liệu từ các tệp kết qảu tuyển sinh vào phần mềm
+ Nhập học sinh viên khóa mới từ nhiều bàn khác nhau
+ Phân lớp sinh viên tự động theo ngành tuyển sinh
+ Lập mã sinh viên theo quyết định số 58 cuả bộ GD&ĐT
+ Cập nhật ảnh sinh viên và In thẻ sinh viên
4.2. Quản lý hồ sơ sinh viên
+ Tổ chức và quản lý danh sách sinh viên theo khoa, ngành, chuyên ngành, lớp hành chính
+ Cập nhật và In hồ sơ sinh viên theo mẫu hồ sơ trong quyết định sô 58 của Bộ GD&ĐT
+ Quản lý các đối tượng chính sách, đối tượng trợ cấp
+ Cập nhật thông tin về hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội của sinh viên
+ Cập nhật thông tin về nơi ở của sinh viên bao gồm nội trú, ngoại trú.
+ Tìm kiếm thông tin sinh viên theo nhiều tiêu chí khác nhau
+ Thống kê số liệu sinh viên theo các mẫu trong quyết định số 58 của Bộ GD&ĐT
4.3. Quản lý rèn luyện, khen thưởng và kỷ luật
+ Cập nhật điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ
+ Cập nhật khen thưởng và kỷ luật sinh viên
+ Tổng hợp điểm rèn luyện theo học kỳ, năm học và toàn khóa học
+ Xét danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể hoàn toàn tự động.
5. Phân hệ quản lý kết quả học tập
+ Cho phép cập nhật điểm thành phần theo phòng thi, lớp tín chỉ, theo lớp môn học
+ Cập nhật điểm các lần thi theo phòng thi, lớp tín chỉ
+ Tự động xếp loại theo điểm chữ: A, B, C, D, F
+ Tự động tổng hợp điểm học kỳ thi lần 1 và điểm cao nhất, chuyển điểm sang thang điểm 4
+ Tổng hợp điểm tích lũy, xếp hạng học lực, xếp hạng năm đào tạo
+ Tổng hợp sinh viên phải thi lại, phải học lại
+ Xem và in bảng điểm chi tiết của sinh viên, của lớp
+ Xét thôi học, ngừng học, bảo lưu
+ Xét điều kiện được làm luận văn, thi tốt nghiệp theo các tiêu chí do người sử dụng nhập vào
+ Xét tốt nghiệp cho sinh viên
+ Cập nhật điểm thi tốt nghiệp các môn thi điều kiện, môn thi khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, điểm luận văn, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp
+ Xếp hạng tốt nghiệp và đưa ra danh sách sinh viên tốt nghiệp
+ Chuyển dữ liệu cho phân hệ quản lý văn bằng chứng chỉ để in và cấp bằng tốt nghiệp
6. Phân hệ quản lý học phí, học bổng
6.1. Quản lý học phí
+ Hỗ trợ lập danh sách miễn giảm học phí theo đối tượng chính sách: danh sách sinh viên miễn giảm học phí sẽ tự động được xác định dựa trên các tiêu chí do người sử dụng quy định
+ Định nghĩa mức học phí và các khoản thu khác theo học kỳ, năm học
+ Định nghĩa mức học phí theo tín chỉ, theo môn học
+ Viết biên lai thu tiền học phí và các khoản thu khác theo học kỳ, năm học
+ In biên lai thu tiền và các khoản thu khác
+ In sổ biên lai thu theo giai đoạn, tháng, kỳ, năm
+ Thống kê sinh viên còn nợ học phí
+ In các báo cáo thống kê về các khoản thu phục vụ cho công tác quản lý
6.2 Quản lý học bổng
+ Lập danh sách sinh viên hưởng trợ cấp
+ Quản lý các quỹ học bổng, phân bổ quỹ học bổng theo năm học và học kỳ tới các khóa học, hệ đào tạo và các ngành
+ Phân loại học bổng theo đối tượng, theo kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên
+ Xét sinh viên được hưởng học bổng trợ cấp và học bổng khuyến khích học tập
+ Viết biên lai chi học bổng, chi tiền trợ cấp cho sinh viên và in biên lai
+ In chi tiết, tổng hợp các khoản chi học bổng và các khoản chi khác
7. Phân hệ đăng ký học, đăng ký thi trực tuyến, tra cứu thông tin về kết quả học tập, rèn luyện
+ Cho phép đăng ký theo 2 giai đoạn: đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung
+ Hệ thống đăng ký tự động kiểm tra các điều kiện về đăng ký như: điều kiện tiên quyết, trước – sau, song hành,…
+ Có thể trao đổi giữa cố vấn học tập và sinh viên thông qua hệ thống
+ Cố vấn học tập có thể duyệt kết quả đăng ký và gợi ý cho sinh viên về việc đăng ký các học phần
+ Cho phép đăng ký lại, đăng ký bổ sung
+ Cho phép sinh viên xem chương trình đào tạo, xem kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng – kỷ luật, xem quá trình đóng học phí, học bổng và các khoản phí khác,…
8. Phân hệ quản lý văn bằng chứng chỉ
+ Quản lý việc nhập phôi bằng
+ Quản lý các phôi bằng bị hủy theo các nguyên nhân khác nhau: như rách, in sai,…
+ Quản lý các phôi bằng bị mất
+ Quản lý việc in bằng
+ Quản lý cấp phát bằng cho sinh viên
+ Quản lý thu hồi văn bằng vì các nguyên nhân khác nhau, văn bằng báo mất
+ Thống kê phôi bằng và văn bằng theo các tiêu chí khác nhau
9. Phân hệ quản trị hệ thống
+ Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng hệ thống
+ Phân quyền sử dụng theo chức năng, theo vai trò và theo dữ liệu
+ Người sử dụng bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, cố vấn học tập và sinh viên
+ Cho phép thiết lập các tham số hệ thống
+ Cho phép bật tắt chế độ ghi nhật ký và tra cứu nhật ký hệ thống
+ Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu chương trình
Phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ .NET 2003 / 2005, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, hỗ trợ hoàn toàn font chữ Unicode

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ - HOANGHA SOFTWARE COMPANY LIMITED
Trụ sở: Phòng 305 - Tòa nhà D5A đường Trần Thái Tông (đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài cũ), Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6269 0661 - 6269 0662 - 2213 3714 - 2213 3715 - 2213 3716 Fax : (04) 6269 0662
Email: mail@hhsc.com.vn
Website: www.hhsc.com.vn

tuyenhlt
08-01-2011, 21:22
Phần mềm quản lý Đào tạo eTMS (http://softsolution.com.vn/s21n112/Phan-mem-quan-ly--Dao-tao-theo-hoc-che-Tin-chi--eTMS.html) là phần mềm được ứng dụng trong các trường học, các cơ sở đào tạo.eTMS tích hợp nhiều module phù hợp với cả niên chế, tín chỉ (http://softsolution.com.vn/s21n112/Phan-mem-quan-ly--Dao-tao-theo-hoc-che-Tin-chi--eTMS.html), phù hợp với nhiều loại hình và cấp đào tạo khác nhau như các trường có đào tạo nhiều cấp học (đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, tại chức, các lớp ngắn hạn...)

eTMS được xây dựng dựa theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở xây dựng các tùy chọn để người sử dụng tự điều chỉnh. giao diện chương trình thân thiện và các báo cáo (bảng điểm, danh sách...) được thiết kế động cho phép người sử dụng chỉnh sửa dễ dàng.

I. GIẢI PHÁP MỤC TIÊU TIN HỌC HOÁ

- Phần mềm quản lý Đào tạo eTMS (http://softsolution.com.vn/s21n112/Phan-mem-quan-ly--Dao-tao-theo-hoc-che-Tin-chi--eTMS.html) (niên chế/ tín chỉ) giúp nhà Trường tạo lập một hệ thống thông tin tích hợp, phục vụ hiệu quả nhất mọi nhu cầu nhập liệu, hoạt động tác nghiệp, tra cứu, báo cáo, tổng hợp, thống kê của mọi đối tượng trong nhà trường từ ban giám hiệu nhà trường đến các phòng ban, khoa, bộ môn và đặc biệt là giáo viên và sinh viên.

- Ư điểm phần mềm:

*
Hiệu quả đào tạo (http://softsolution.com.vn/s21n112/Phan-mem-quan-ly--Dao-tao-theo-hoc-che-Tin-chi--eTMS.html) cao, thích hợp với nền đại học đại chúng.
*
Mềm dẻo vàcó khả năng thích ứng cao: học theo điều kiện và năng lực cá nhân, dễ thay đổi hướng chuyên môn, dễ mở ngành học mới, tăng khẳ năng liên thông chuyển đổi giữa các trường đại học...
*
Đạt hiệu quả cao về quản lý và giá thành đào tạo, sử dụng tối ưu giáo chức có trình độ và cơ sở vật chất.
*
....

II. CÁC PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ TRONG PHẦN MỀM eTMS

1. Phân hệ quản lý chương trình đào tạo (http://softsolution.com.vn/s21n112/Phan-mem-quan-ly--Dao-tao-theo-hoc-che-Tin-chi--eTMS.html)

1.1 Lập kế hoạch và xây dựng chương trình đào tạo (http://softsolution.com.vn/s21n112/Phan-mem-quan-ly--Dao-tao-theo-hoc-che-Tin-chi--eTMS.html)

- Cho phép quản lý tất cả các chương trình đào tạo khung của các hệ đào tạo, khoa, chuyên ngành đào tạo khác nhau trong trường.

- Cho phép thiết lập ràng buộc các học phần tín chỉ như tiên quyết, học trước, song hành, thay thế của từng chương trình đào tạo khung

1.2 Xây dựng thời khóa biểu chi tiết

- Nhập dữ liệu trước khi xếp lịch.

- Xếp lịch thi đào tạo

- Xây dựng kế hoạch thi và thưc tập


1.3 Quản lý đăng ký học sinh viên

- Thống kê số lượng sinh viên đăng ký theo lớp tín chỉ, môn tín chỉ

- Thống kê số lượng sinh viên đã đăng ký, chưa đăng ký

- Quản lý Hủy lớp, Rút bớt, thay đổi học phần sinh viên sau khi đăng ký Online.

- In phiếu kết quả đăng ký sinh viên

2. Phân hệ Quản lý sinh viên

2.1 Sinh viên nhập trường

- Quản lý sinh viên trúng tuyển

- Quản lý sinh viên nhập học.

- Quản lý danh sách, giấy tờ sinh viên, đối tượng miễn giảm, trựo cấp, quốc tịch, tôn giáo....
Màn hình sinh viên trúng tuyển

Màn hình sinh viên nhập trường


2.2 Quản lý hồ sơ sinh viên

- Quản lý danh sách các thông tin liên quan đến sinh viên: hoạt động đoàn thể, giấy tờ, chương tình đào tạo, điểm thi....Màn hình quản lý giấy tờ sinh viên


2.3 Đánh giá rèn luyện sinh viên

- Quản lý danh sách khen thưởng.

- Quản lý danh dách kỷ luật.

- Quản lý điểm rèn luyện

3. Phân hệ quản lý thi

3.1 Quản lý kỳ thi3.2 Quản lý danh sách cấm thi

Lập danh sách những sinh viênkhông đủ điều kiện dự thi căn cứ vào kết quả học tập và nộp học phí các học phần đăng ký của sinh viên,

Danh sách sẽ được chuyển sang phần tổ chức thi để loại bỏ những sinh viên này khỏi danh dách thi.


3.3 Lập danh sách và tổ chức thi

Cho phép cán bộ quản lý tổ chức các kỳ thi khác nhau một cách mềm dẻo nhất.

Với chức năng tổ chức thi sẽ hoàn toàn giúp người quản lý giảm bớt gánh nặng công việc này, nhanh chóng sắp xếp các phòng thi theo rất nhiều yêu cầu khác nhau.3.4 Quản lý điểm thi

Cho phép người dùng chọn phòng thi của môn học theo học kỳ tương ứng để nhập điểm theo phòng thị. Người dùng có thể theo dõi trạng thái bản ghi điểm sửa, thêm mới hay điểm của từng sinh viên đã bị khoá không cho phép chỉnh sửa.- Hệ thống hỗ trợ tạo công thức tính điểm động, quản lý các loại điểm và tổng hợp điểm môn học theo lớp, môn học và học kỳ.

4. Phân Quản lý tài chính sinh viên (Học bổng, học phí)

4.1 Quản lý dữ liệu sổ nợ

Lập danh sách sinh viên phải nộp số tiền theo kỳ cũng như các khoản phải nộp khác, phục vụ cho người thu tiền thực hiện nhanh nhất

Với mô hình tín chỉ: sinh viên đăng ký học phần hệ thống sẽ kiểm tra học phần đó ở tính chất học thường, sinh viên ngoài ngân sách hay học chương trình đào tạo thứ 2 hoặc học lại để đưa ra tổng số học phí phải thu của sinh viên trong kỳ đó một cách chính xác.


4.2 Quản lý dữ liệu miễn giảm

Hiển thị danh sách sinh viên theo đối tượng miễn giảm, gán số tiền miễn giảm cho từng sinh viên

Mục đích xác định sinh viên thuộc diện miễn giảm phục vụ việc tính học phí phải thu của từng sinh viên sau khi đã trừ đi số tiền miễn giảm.4.3 Quản lý nộp tiền

Cửa sổ này nhằm theo dõi quá trình nộp học phí của sinh viên, nhắc sinh viên phải nộp các khoản khác

Cho phép người dùng nhập mới thông tin nộp học phí của sinh viên, cho phép in phiếu thu chi theo biên lai


4.4 Quản lý cách tính học bổng

Cho phép thiết lập các mức học bổng theo từng đối tượng, đáp ứng theo quy định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT về xét học bổng theo điểm học tập và điểm rèn luyện4.5 Quản lý học bổng

Với quỹ học bổng hệ thống đưa ra điểm sàn ứng với danh sách sinh viên thoả mãn điều kiện để duyệt học bổng

Trên danh sách duyệt học bổng hệ thống đã liệt kê sắp xếp điểm TBCHT và điểm rèn luyện kỳ từ cao xuống thấp sao cho sinh viên có kết quả điểm học tập và rèn luyện thấp nhất ở dưới để người dùng có thể loại khỏi danh sách học bổng để số tiền còn lại sau xét học bổng là tối ưu nhất.5. Phân hệ đăng ký học trực tuyến (Portal sinh viên)

5.1 Đăng ký học trực tuyến

- Đăng ký sớm (đăng ký học phần)

- Đăng ký bình thường (khi có thời khóa biểu)

5.2 Thông tin cá nhân sinh viên

- Xem toàn bộ chương trình đào tạo và tiến trình học

- Tra cứu kết quả học tập đã tích lũy, chưa tích lũy

- Xem thông tin về kết quả rèn luyện, danh hiệu thi đua, khen thưởng, kỷ luật…

- Xem thông tin về tài chính như học bổng, học phí, và các khoản phí khác.Màn hình trang chủ Portal

5.3 Diên đàn, tin nhắn trao đổi giữa sinh viên với cố vấn học tập, cán bộ quản lý và ngược lại

6. Phân hệ Quản trị hệ thống

- Quản lý cấu hình hệ thống: cấu hình menu, module...

- Quản lý nhóm người dùng/ người dùng

- Quản lý phân quyền êệ thống

- Sao lưu, phục hồi dữ liệu

Màn hình quản lý Module hệ thống

IV MỘT SỐ GIẢI PHÁP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI PHẦN MỀM


GIẢI PHÁP SSO:

— SSO là gì: Viết tắt của Single Sign On.

— Các ví dụ SSO:Microsoft Passport ( Windows Live ID), Google Authentication, Yahoo Authentication…

— Đăng xuất toàn bộ hệ thống SSO khi click vào button [Sign Out] hoặc tự động SignOut khi tắt trình duyệt.

Giải pháp bảo mật:

Ứng dụng giao thức Secure Socket Layer (SSL) trong việc xác thực và mã hoá thông tin giữa client và server khi truy cập vào QL Văn bản. Sử dụng công nghệ chữ ký điện tử (Khóa công khai, khóa bí mật) cho việc chứng thực đăng nhập vào hệ thống QL VĂN BẢN. Không dùng kiểu đăng nhập truyền thống (Username, Password).
Để biết thêm chi tiết về hệ thống phần mềm quản lý đào tạo (http://softsolution.com.vn/s21n112/Phan-mem-quan-ly--Dao-tao-theo-hoc-che-Tin-chi--eTMS.html) theo học chế tín chỉ hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tận tình

Hotline : Vũ Đình Bổng : 0906 998 194 - Phan Tiến Dũng : 0986 322 446 - Phạm Bá Thơm : 0988 376 452
----------------------------------------
Phần mềm quản lý nhân sự eHRM (http://softsolution.com.vn/s46n147/Phan-mem-quan-ly-nhan-su-va-tien-luong-eHRM.html) | Phần mềm quản lý bất động sản (http://softsolution.com.vn/s37n104/Phan-mem-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-Bat-Dong-San.html) | Phần mềm quản lý điểm sinh viên (http://softsolution.com.vn/s21n79/Phan-mem-quan-ly-diem-sinh-vien.html) | phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ (http://softsolution.com.vn/s21n112/Phan-mem-quan-ly--Dao-tao-theo-hoc-che-Tin-chi--eTMS.html)| giải pháp erp (http://softsolution.com.vn/S47/giai-phap-erp.html)| giải pháp phần mềm (http://softsolution.com.vn)| phần mềm quản lý kho (http://softsolution.com.vn/s37n78/Phan-mem-quan-ly-Kho.html)

iteg-vn
11-02-2011, 13:37
Phát hành phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ và niên chế EduManager phiên bản 2011.02
Ngày 10/02/2011: Phát hành phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ và niên chế EduManager phiên bản 2011.02
Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế niên chế và tín chỉ do Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà nghiên cứu và phát triển hoàn toàn tuân thủ theo các quy chế:
Quy chế 45: Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
Quy chế 25: Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy
Quy chế 43: đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định số 58/2007/QĐ-BGD&ĐT về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng CNTT trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Quy chế 40/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quy chế 42/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Quy chế 36/2007/QĐ-BGD&ĐT: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học
Phân mềm EduMng quản lý toàn diện quá trình đào tạo trong một trường ĐH, CĐ và THCN
Dưới đây là tóm tắt các chức năng của các phân hệ có trong phần mềm:
1. Phân hệ Lập kế hoạch đào tạo và xếp thời khóa biểu
1.1. Xây dựng chương trình đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, quản lý chương trình đào tạo / kế hoạch đào tạo
. Xây dựng chương trình đào tạo khung cho các ngành, các khóa học và hệ đào tạo
. Phân bố chương trình đào tạo đến từng học kỳ cho các ngành, các khóa học và các hệ đào tạo
· Lập kế hoạch đào tạo tổng thể toàn trường và chi tiết cho các ngành, các khóa học, các lớp niên chế và các lớp tín chỉ
· Cho phép thiết lập các ràng buộc về các điều kiện học như: điều kiện tiên quyết, học trước, học song hành, thay thế học phần, thiết lập các nhóm học phần tự chọn hoặc bắt buộc.
· Quản lý số liệu sinh viên của các ngành học, sinh viên đăng ký học ngành khác để làm căn cứ giúp phòng đào tạo bố trí kế hoạch đào tạo, mở lớp
· Xây dựng kế hoạch mở lớp, tạo tự động các lớp tín chỉ theo nhu cầu học tập
· Lập kế hoạch giảng dạy các lớp tín chỉ
· Phân công giảng dạy các môn học của các lớp niên chế và các lớp tín chỉ
· Phân bổ giảng đường trước hoặc tự động xếp giảng đường khi xếp TKB tự động
· Quản lý việc đăng ký học các lớp tín chỉ của sinh viên, cho phép đăng ký bổ sung và rút bớt học phần đã đăng ký sau khi đã đăng ký qua mạng Internet
1.2. Xếp thời khóa biểu
. Cho phép xây dựng biểu đồ kế hoạch học tập cả năm học của toàn trường
. Cho phép xây dựng kế hoạch chi tiết môn học, phân bổ giáo viên, phòng học cho các lớp
. Hỗ trợ xếp TKB tự động theo các ràng buộc được xác định từ trước (theo giáo viên, hội trường, theo môn học và các ràng buộc khác)
. Hỗ trợ xếp TKB thủ công và tinh chỉnh thời khóa biểu bằng các thao tác kéo thả chuột, sao chép, cắt, dán, di chuyển tiết, đổi giáo viên, đổi hội trường,… trên lưới thời khóa biểu
. Cho phép in giấy báo giảng dạy cho các bộ môn, in sổ bàn giao giấy báo giảng, in thời khóa biểu cho các lớp, giáo viên, bộ môn
. In các mẫu báo cáo khác phục vụ công tác quản lý
. Cho phép kết xuất Thời khóa biểu sang HTML để tra cứu trực tiếp trên mạng
2. Phân hệ lập kế hoạch và xếp lịch thi
. Xây dựng kế hoạch thi cho các lớp niên chế
. Xây dựng kế hoạch thi theo các môn học sinh viên đã đăng ký học trong kỳ, sinh viên thi lại, thi nâng điểm,…
. Phân chi nhóm thi, ca thi, số đợt thi theo các môn
. Phân bổ phòng thi
. Nhập các điều kiện để xếp lịch thi
. Xếp tự động lịch thi theo các trường hợp: xếp sơ bộ, xếp tổng thể, xếp ngày thi, giờ thi và xếp hội trường thi
. Hỗ trợ tinh chỉnh lịch thi
. Cho phép tổng hợp và in lịch thi theo bộ môn, theo môn, theo hội trường, theo ngày,…
3. Phân hệ tổ chức và quản lý thi
. Lập danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi do bỏ học tập, chưa đóng học phí
. Tạo các nhóm thi theo các môn thi, lớp thi
. Phân bổ phòng thi
. Lập danh sách thi theo phòng thi, lập số báo danh
. Cập nhật tình trạng thi
. Đóng túi bài thi, lập số phách, hồi phách
. In danh sách phòng thi, danh sách phách
. Nhập điểm
. Ghép điểm và chuyển điểm vào bảng dữ liệu điểm của sinh viên
. Thống kê kết quả thi, in kết quả thi theo phòng thi, theo lớp môn thi
4. Phân hệ quản lý sinh viên
4.1. Quản lý sinh viên nhập trường
. Nhập dữ liệu từ các tệp kết qảu tuyển sinh vào phần mềm
. Nhập học sinh viên khóa mới từ nhiều bàn khác nhau
. Phân lớp sinh viên tự động theo ngành tuyển sinh
. Lập mã sinh viên theo quyết định số 58 cuả bộ GD&ĐT
. Cập nhật ảnh sinh viên và In thẻ sinh viên
4.2. Quản lý hồ sơ sinh viên
. Tổ chức và quản lý danh sách sinh viên theo khoa, ngành, chuyên ngành, lớp hành chính
. Cập nhật và In hồ sơ sinh viên theo mẫu hồ sơ trong quyết định sô 58 của Bộ GD&ĐT
. Quản lý các đối tượng chính sách, đối tượng trợ cấp
. Cập nhật thông tin về hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội của sinh viên
. Cập nhật thông tin về nơi ở của sinh viên bao gồm nội trú, ngoại trú.
. Tìm kiếm thông tin sinh viên theo nhiều tiêu chí khác nhau
. Thống kê số liệu sinh viên theo các mẫu trong quyết định số 58 của Bộ GD&ĐT
4.3. Quản lý rèn luyện, khen thưởng và kỷ luật
. Cập nhật điểm rèn luyện sinh viên theo từng học kỳ
. Cập nhật khen thưởng và kỷ luật sinh viên
. Tổng hợp điểm rèn luyện theo học kỳ, năm học và toàn khóa học
. Xét danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể hoàn toàn tự động.
5. Phân hệ quản lý kết quả học tập
. Cho phép cập nhật điểm thành phần theo phòng thi, lớp tín chỉ, theo lớp môn học
. Cập nhật điểm các lần thi theo phòng thi, lớp tín chỉ
. Tự động xếp loại theo điểm chữ: A, B, C, D, F
. Tự động tổng hợp điểm học kỳ thi lần 1 và điểm cao nhất, chuyển điểm sang thang điểm 4
. Tổng hợp điểm tích lũy, xếp hạng học lực, xếp hạng năm đào tạo
. Tổng hợp sinh viên phải thi lại, phải học lại
. Xem và in bảng điểm chi tiết của sinh viên, của lớp
. Xét thôi học, ngừng học, bảo lưu
. Xét điều kiện được làm luận văn, thi tốt nghiệp theo các tiêu chí do người sử dụng nhập vào
. Xét tốt nghiệp cho sinh viên
. Cập nhật điểm thi tốt nghiệp các môn thi điều kiện, môn thi khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, điểm luận văn, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp
. Xếp hạng tốt nghiệp và đưa ra danh sách sinh viên tốt nghiệp
. Chuyển dữ liệu cho phân hệ quản lý văn bằng chứng chỉ để in và cấp bằng tốt nghiệp
6. Phân hệ quản lý học phí, học bổng
6.1. Quản lý học phí
.Hỗ trợ lập danh sách miễn giảm học phí theo đối tượng chính sách: danh sách sinh viên miễn giảm học phí sẽ tự động được xác định dựa trên các tiêu chí do người sử dụng quy định
.Định nghĩa mức học phí và các khoản thu khác theo học kỳ, năm học
.Định nghĩa mức học phí theo tín chỉ, theo môn học
.Viết biên lai thu tiền học phí và các khoản thu khác theo học kỳ, năm học
.In biên lai thu tiền và các khoản thu khác
.In sổ biên lai thu theo giai đoạn, tháng, kỳ, năm
.Thống kê sinh viên còn nợ học phí
.In các báo cáo thống kê về các khoản thu phục vụ cho công tác quản lý
6.2 Quản lý học bổng
.Lập danh sách sinh viên hưởng trợ cấp
.Quản lý các quỹ học bổng, phân bổ quỹ học bổng theo năm học và học kỳ tới các khóa học, hệ đào tạo và các ngành
.Phân loại học bổng theo đối tượng, theo kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên
.Xét sinh viên được hưởng học bổng trợ cấp và học bổng khuyến khích học tập
.Viết biên lai chi học bổng, chi tiền trợ cấp cho sinh viên và in biên lai
.In chi tiết, tổng hợp các khoản chi học bổng và các khoản chi khác
7. Phân hệ đăng ký học, đăng ký thi trực tuyến, tra cứu thông tin về kết quả học tập, rèn luyện
.Cho phép đăng ký theo 2 giai đoạn: đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung
.Hệ thống đăng ký tự động kiểm tra các điều kiện về đăng ký như: điều kiện tiên quyết, trước – sau, song hành,…
.Có thể trao đổi giữa cố vấn học tập và sinh viên thông qua hệ thống
.Cố vấn học tập có thể duyệt kết quả đăng ký và gợi ý cho sinh viên về việc đăng ký các học phần
.Cho phép đăng ký lại, đăng ký bổ sung
.Cho phép sinh viên xem chương trình đào tạo, xem kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng – kỷ luật, xem quá trình đóng học phí, học bổng và các khoản phí khác,…
8. Phân hệ quản lý văn bằng chứng chỉ
.Quản lý việc nhập phôi bằng
.Quản lý các phôi bằng bị hủy theo các nguyên nhân khác nhau: như rách, in sai,…
.Quản lý các phôi bằng bị mất
.Quản lý việc in bằng
.Quản lý cấp phát bằng cho sinh viên
.Quản lý thu hồi văn bằng vì các nguyên nhân khác nhau, văn bằng báo mất
.Thống kê phôi bằng và văn bằng theo các tiêu chí khác nhau
9. Phân hệ quản trị hệ thống
.Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng hệ thống
.Phân quyền sử dụng theo chức năng, theo vai trò và theo dữ liệu
.Người sử dụng bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, cố vấn học tập và sinh viên
.Cho phép thiết lập các tham số hệ thống
.Cho phép bật tắt chế độ ghi nhật ký và tra cứu nhật ký hệ thống
.Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu chương trình
Phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ .NET 2003 / 2005, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server hoặc Oracle, hỗ trợ hoàn toàn font chữ Unicode

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ - HOANGHA SOFTWARE COMPANY LIMITED
Trụ sở: Phòng 305 - Tòa nhà D5A đường Trần Thái Tông (đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài cũ), Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6269 0661 - 6269 0662 - 2213 3714 - 2213 3715 - 2213 3716 Fax : (04) 6269 0662
Email: mail@hhsc.com.vn
Website: www.hhsc.com.vn